96907. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxygéntartalmú orgános vegyületek redukálására aktív szén felhasználásával

Megjelent 1929. évi október hó 18-én. MAGYAR KIRÁLYI jKnfflL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96907. SZÁM. — IYh/1. OSZTÁLY. Eljárás oxigéntartalmú orgános vegyületek redukálására aktív szén felhasználásával. Dr. Kárpáti Jenő oki. vegy észmér nők, m. kir. kísérletügyi állomásvezető fővegyész és Dr. Hübsch M. György bankár, m. kir. kormányfőtanácsos Budapest. A bejelentés napja 1928. évi junius hó 25-ike. Ismeretes, hogy az aktív szén, különö­sen finom eloszlású fémek, Ili. fémoxidok jelenlétében, 500° alatti hőmérsékletre he­vítve, az oxigéntartalmú orgánikus ve-5 gyületekre redukálólag hat. A 434211. sz. német szabadalomban ismertetett eljárás szerint a redukálandó vegyületek gőzeit, önmagukban vagy oxigénmentes gázok­kal keverve, 430°-ra hevített, finom elosz-10 lású fémeket vagy fémoxidokat tartal­mazó szén felett vezetik, amikor is' a re­dukció bekövetkezik. Lényegében azonos eljárást ismertetnek Stadnikow, Gawri­low és Winogradow is („Über die Reduk-15 tion von sauerstoffhaltigen organischen Verbindungen mit aktiver Kohlé", B. 58. 2428—29; C. 1926. I., 822). Ez utóbbi szer­zők azt találták, hogy a finom eloszlású, vassal kevert szén 430°-on a fenol-oxigén 20 rovására szénmonoxiddá, ill. széndioxiddá ég el, miközben a fenolok a megfelelő szénhidrogénekké redukálódnak. Vizsgálataink során azt találtuk, hogy a szén, illetve a szén-fémkeverékek 500° 25 alatti hőmérsékleten tényleg kifejtik a fentebb ismertetett redukáló hatást, azon­ban ez a hatás sem nem eléggé erélyes, sem nem eléggé tartós. Legkülönbözőbb eredetű aktív szenekkel készült szén-fém-30 keverékkel végzett kísérletek, a közölt kí­sérleti feltételek pontos betartása dacára, azt mutatták, hogy az aktív szén redu­káló képessége már néhány óra után lé­nyegesen csökken és legkésőbb 26—30 óra 35 után, gyakorlatilag egészen megszűnik. Emellett a redukció lefolyása már kez­dettől fogva túlságos lassúnak mutatko­zott. Kísérleteink folyamán a redukálandó vegyületek gőzeit vízgőzzel keverve, azt 40 Találtuk, hogy a vízgőz hatására a reak­ció nagy mértékben megélénkült és — anélkül, hogy intenzitása az idővel csök­kent volna — mindaddig tartott, amíg csak a szén csaknem teljesen el nemhasz- 45 nálódott. Túlságos mennyiségű vízgőznek hozzákeverése esetén azt találtuk, hogy egyrészt a vízgőz oxigénje az értékes ak­tív szénanyagból már sokat fogyaszt, úgy­hogy a katalizátor aránylag gyakrabban 50 nyitandó, másrészt a vegyfolyamat jel­lege is változásokat szenved. Ennélfogva a vízgőzből célszerűen csak annyit keve­rünk a redukálandó vegyületek gőzeihez, amennyi a reakció élénkítéséhez és a 55 szén teljes kihasználásához éppen ele­gendő, illetve okvetlenül szükséges. A vízgőz alkalmazásának gyakorlati hatását a következő két, egymással szembeállított példa világítja meg: 60 I. Példa. 100 g. „Peska-Union Kreuz­nach"-gyártmányú „Ecolit C extra, pul­verisiert" jelzésű aktív szénpornak 60 g hidrogénáramban redukált finom vaspor­ral való keverékét, 950 mm. hosszú, 28 mm. 65 belső átmérőjű vascsőben, elektromos úton 430°-ra hevítettük és hidrogéngázzal ke­vert parakrezolgőzöket vezettünk rajta keresztül. A gáz-gőz-áramot úgy szabá­lyoztuk, hogy percenként 0.33 g krezol és 70 0.4 1. hidrogén jusson be a reokciócsőbe. A krezol redukciója 430—500° között úgy-

Next

/
Thumbnails
Contents