96903. lajstromszámú szabadalom • Palackzár

Megjelent 1929. évi október hó 6-én. MAGYARKIRllYI jBEHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96903. SZÁM. — XVIH/d. OSZTÁLY. Palackzár. Kauders Árpád gyáros Budapest. A bejelentés rajtja 1927. évi november hó 17-ike. A találmány tárgya oly palackzár, melynél a szájnyílást lefödő lemezt a pa­lacknyakon alkalmazott, elektromagneti­kus úton nyitható gyűrű szorítja a száj-5 nyíláshoz és ha a fedőlemez felszakítása által a palack szájnyílását szabaddá is tesszük, újabb fedőlemezzel a palack csak akkor zárható le, ha előbb a szorítógyű­rűt a palacknyakról eltávolítjuk. Mint-10 hogy azonban a szorítógyűrűt csak a le­zárást eszközlő gyár tudja megfelelő elek­tromágneses szerkezettel felnyitni, így a már egyszer felbontott palackot arra ille­téktelenek nem tudják újból lezárni, te-15 hát a palack tartalmának utólagos befo­lyásolása meg van akadályozva. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 20 1. ábra a palacknyak függélyes met­szete a fedőlemezzel és a szorítógyűrű­vel, a 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vonala mentén, a 25 8. ábra a nyitott helyzetben lévő szo­rítógyűrűnek, valamint a nyitást esz­közlő elektromágnesnek vízszintes met­szete, a 4. ábra pedig a fedőlemez keresztmet-30 szete.­Az (a) palack szájnyílásának lefödésére az (e) lemez szolgál, melyet a hengeres (c) szorítógyűrű rögzít helyzetében. Ez a gyűrű rugalmas acélból készül, egyik al-35 kotója mentén fel van hasítva és egyik vége (f) kampóvá van kiképezve, másik végére pedig az ugyancsak rugalmas acél­ból készült (g) nyelv van erősítve. A (g) nyelv belső oldala fürészfogazással van ellátva, mely fogazásba az (f) kampó 40 akasztható. A (g) nyelv a minden oldalról zárt (1) tokban helyezkedik el. Ezen a to­kon keskeny rés van hagyva, melyen át a szorítógyűrűnek (f) kampóval ellátott vége a tok belsejébe hatolhat. A (c) szo- 45 rítógyűrűnek felső (d) és alsó (dl) széle befelé van görbítve, úgyhogy a gyűrűn felül és alul egy-egy perem keletkezik, melyek a palcknyak (b) fejrészét körül­ölelik. 50 A palack lezárásakor a szájnyílást az (e) lemezzel lefedjük, azután pedig a (c) szo­rítógyűrűt a palacknyak (b) fejére helyez­zük. miáltal a gyűrű felső (d) pereme az (e) lemezt a szájnyílásra szorítja, az alsó 55 (dl) perem pedig a gyűrűnek a (b) fejről való leemelését akadályozza meg. Most a (c) gyűrű két végét egymásfelé nyomjuk, úgyhogy a gyűrű a (b) fejrészt szorosan átöleli, az (f) kampó pedig a (g) nyelv 60 valamelyik fogába akad és ezáltal a gyűrű a palacknyakon rögzítődik. Az így lezárt palackszájnyílást csak úgy lehet felnyitni, ha az (e) fedőlemezt felszakítjuk. Ennek megkönnyítésére lehet a lemezt (h, hl) 65 bemélyítéssel vagy perforálással látni el. A felszakítás után új fedőlemezt csak ak­kor lehet a palacknyakra helyezni, ha a (c) gyűrűt előzőleg a palacknyakról el­távolítottuk. Minthogy azonban az (f) 70 kampó és a (g) nyelv a minden oldalról zárt (1) tokba vannak helyezve, így kéz­zel nem közelíthetők meg, tehát kézzel nem lehet a gyűrűt felnyitni. A gyűrű nyitására a 3. ábrán látható (m) elektro- 75 mágnest alkalmazzuk. A palacknyakot ennek gyűrű alakú nyúlványába helyez­zük, úgyhogy a (g) nyelv az elektromág-

Next

/
Thumbnails
Contents