96888. lajstromszámú szabadalom • Fékberendezés járművekhez és vonatokhoz

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSlö 96888. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Fékberendezés járművekhez és vonatokhoz. Compagriie Internationale des Freins Automatiqnes Société Anonyme cég Liége. A bejelentés napja 1928. évi január hé 10-ike. Belgiumi elsőbbsége 1927. évi január hé 18-ika. A találmány jármüvek és vonatok féke­zésére szolgáló oly berendezésekre vonat­kozik, melyeknél két hajtódugattyú és a fékrudazattal összekötött fékeződugattyú 5 közé kiegyenlítőtartályból kiegészíthető és e tartályba visszaszorítható közbenső fo­lyadék van beiktatva és a fékezés alkal­mával mindenekelőtt a két hajtódugattyú, közösen a fékeződugattyú hengere felé, 0 majd csupán az egyik hajtódugattyú ugyancsak ezen henger felé, a másik du­gattyú ellenben a kiegyenlítőtartály felé szorítja a folyadékot. A két hajtódugattyú különböző átmérőjű lehet vagy lépcsős du-5 gattyút alkothat avégből, hogy a két fé­kező fázist, nevezetesen a féksaruknak a kerekek felé való eltolását és azután a ke­rekekre való odaszorítását ismert módon a munka út-tényezője és erő-tényezője kö­!0 zötti áttételi viszony váltása révén foga­natosítsa. A találmány célja már most az, hogy az ily fékberendezéseknél a kiegyenlítőtar­tály és a hajtó-, valamint fékeződugattyúk !5 hengerei közötti, nemkülöiíben maguk az utóbbi hengerek közötti folyadék-kicseré­lést a fékező vagy fékoldó folyamat min­denkori követelményei szerint egyszerű szerkezettel szabályozzuk. E célt a talál-10 mány szerint azzal érjük el, hogy a ki­egyenlítőtartály és az utóbbi felé folyadé­kot szállító hajtódugattyúnak hengere kö­zötti folyadékátmenetet a hajtódugattyúk eltolása révén, mechanikai, hidraulikus, í5 pneumatikus, villamos vagy más alkalmas átvivő elemek közvetítésével vezéreljük. Ezt a vezérlő módszert előnyösen akként foganatosítjuk, hogy a folyadéknak a ki­egyenlítőtartályból az említett hajtódu-50 55 gattyúhenger felé való átömlését ama vál- 40 tozások segélyével szabályozzuk, melyek a fékdugattyúra kifejtett folyadéknyo­másban a féktuskóknak a kerekekre való odaszorítása és a fékoldás megindítása al­kalmával következnek be, míg a folyadék- 45 nak az ellenkező irányban való átömlését közvetlenül a kiegyenlítőtartály felé fo­lyadékot kiszorító hajtódugattyú eltolása révén szabályozhatjuk. Emellett az utóbbi hajtódugattyú hengere a fékdugattyú hen­gerével célszerűen a másik hajtódugaty­tyúba beépített szelep útján közlekedhe­tik, mely a fékező löket kezdetén bizonyos meghatározott löket-út tartamára nyitva van ós a fékoldó löket végén a maga fész­kéről kényszermozgásuan eltávolíttatik és melynek nyitása alkalmával a kiegyenlítő­tartály és az említett hajtódugattyú-hen­ger közötti közlekedés megszakad. A mellékelt rajzok 1—5. ábráin a talál- 60 mány szerinti fékberendezésnek néhány foganatosítási példája van feltüntetve, melyek főleg a kiegyenlítőtartályból a du­gattyúhengerekbe való folyadékátömlést szabályozó szelepek különböző elrendezése, 65 vezérlése és száma tekintetében különböz­nek egymástól. Az 1. ábra szerinti elrendezésnél a váz­latosan jelzett (1) fékrudazattal összekö­tött (57) fékeződugattyú az (57a) henger- 70 ben vezetődik, mely az (57b) folyadékveze­ték útján a (18k) hengerrel közlekedik, melyben a (18) hajtódugattyú jár. A (18) dugattyú, homlokoldalán, a (12) szeleppel elzárható (18m) nyílással van ellátva, mely 75 a (18k) hengernek a (9) térrel való közle­kedését létesíti, mely (9) tér a nagyobb átmérőjű, második (13) hajtódugattyú hen-

Next

/
Thumbnails
Contents