96883. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék alkoholnak erjesztett cefrékből való egyidejű desztillációjára, tisztítására és víztelenítésére

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 96883. SZÁM. — IV/B. OSZTÁLY. Eljárás és készülék alkoholnak erjesztett cefrékből való egyidejű desztillációsára^ tisztítására és víztelenítésére. S. A. dcs Distilleries des Deux-Sévres Melle, Franciaország-. A bejelentés napja 1928. évi április hó 18-ika. Franciaországi elsőbbsége 1927. évi április hó 21-ike. Abszolút alkoholban erjesztett cefrékből (melász, répa-, burgonya-, gabonacefrék) való ipari előállítására eddig három külön művelet volt szükséges, és pedig: 5 a) a cefre desztillációsa, desztillációs osz­lopok segítségével, amely nyers és pedig alacsonyfokú, pl. 50—75°-os vagy magas­fokú, pl. 80—92°-os alkoholhoz vezet. b) A nyers alkohol rektifikálása, folyto-10 nos vagy nem folytonos üzemű rektifikáló oszlopok segítségével, ami az alkohol kon­centrálásához és tisztításához vezet és melynek révén minden feldolgozott hekto­liter alkoholra 80%, technikailag tiszta, 15 96°-os, ú. n. rektifikált alkoholt és 20% rosszízű alkoholt kapunk, amely a tisztá­talanságokat tartalmazza. c) A rektifikált alkohol víztelenítése az azeotropikus módszer útján, víztelenítő 20 oszlopok segítségével. Az első, a) művelet gőzfogyasztása vál­tozik az elerjesztett cefre természetével, Hogy erről a fogyasztásról képet alkothas­sunk, vegyünk példaképen egy 7% alko-25 holt tartalmazó melaszcefrét. Az a) desztilláció a 100°-osra számított nyers alkohol hektoliterére 300 kg. gőzt fogyaszt; a rektifikálás, b), ugyancsak kb. 300 kg. gőzt fogyaszt a feldolgozott alko-80 hol hektoliterére, minthogy azonban csak 80% víztelenítésre alkalmas rektifikált al­koholt kapunk, a fogyasztás a rektifikált 300 X 100 alkohol hektoliterére számítva 80 375 kg. gőzt tesz; a rektifikált alkohol víz-35 telenítése, c), pedig 200 kg.-t fogyaszt az alkohol hektoliterére. így az előállt abszo­lút alkohol minden hektoliterére a gőzfo-40 gyasztás összege 875 kg. A gőz fogyasztásának csökkentésére már eddig is elértek némi haladást. Ez a hala­dás a következő: d) Az a) és b) műveletek egyetlen folya­matban is végezhetők oly közvetlen desz­tilláló-rektifikálókészülékek segítségével, amelyek egyetlen folyamatban 80% arány- 45 ban adnak technikailag tiszta és 20% rosszízű, a szennyezéseket tartalmazó al­koholt. A gőzfogyasztás a közvetlen desz­tilláció-rektifikációnál kg. 400 kg. hekto­literenként (ami egyébként változik a kü­lönböző rendszerek szerint); ez a retiükált 400X100 50 alkohol hektoliterére számítva «0 500 kg. gőzfogyasztást jelent. Az ezután következő víztelenítés 200 kg. gőzt fogyasztván, a gőzfogyasztás összege 55 az előállott abszolút alkohol minden hek­toliterére 700 kg. e) Üjabban sikerült a magasfokú (95— 95.5°-o-s) nyers alkohol közvetlen víztele­nítése, annak egyidejű tisztítása mellett. 60 Az egész művelet 250 kg. gőzt fogyaszt a feldolgozott nyers alkohol hektoliterére s minthogy ezzel a művelettel 95% vítelení­fcett tiszta alkoholt kapunk, a gőzfogyasz­tás ezen alkohol minden hektoliterére 65 250 X 100 . . 4 ... . . ög- = 265 kg.-ot tesz. Másreszt, minthogy az igen magasfokra való desz­tilláció (95—95.5°) nem fogyaszt több gőzt, inint a magasfokúra (80—92°) való desztil­lálás, végeredményében a gőzfogyasztás a 70 víztelenített alkohol hektoliterére 615 kg.-ot tesz ki. Bieard-Eloi, Savarit Paul és Ginot

Next

/
Thumbnails
Contents