96867. lajstromszámú szabadalom • Átkapcsolható sarkszámú váltóáramú mótor

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96867. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Átkapcsolható sarkszámú váltóáramú mótor. Maatschappij tot vervaardiging van Suijmachines volgens Van Berkel's Patent en van andere werktuigen Rotterdam. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 29-ike. Hollandiai elsőbbsége 1926. évi julius hó 30-ika. Mint ismeretes, váltakozó áramú induk­ciós motoroknál a synchron fordulatszám a pólusszám változtatásával megváltoztat­ható. E célból a sz t ator teker esek egy részé-5 ben az áram irányát megfordítják. Mint­hogy a tekercsek száma nem változik, ez az átkapcsolás a hozzávezetett feszültséget is növeli, pedig ez a feszültség nagyobb pólusszámnál csökkentendő, nehogy üres 10 járatnál az áramerősség túlságosan foko­zódjék. Például 4 pólusról 8 pólusra történő át­kapcsolásnál a hozzávezetett feszültség vál­toztatása nélkül az áramerősség üres já-15 ratnál 4—6-szorosra emelkednék és a mó­tor elégne. A hozzávezetett feszültség 4, illetve 8 pólus mellett körülbelül úgy aránylik, mint 1.5:1. Sok esetben segít a tekercsek pár-20 huzamos kapcsolása a legalacsonyabb pó­lusszám alkalmazásánál, a legnagyobb sarkszámnál pedig a sorbakapcsolás. E mellett azonban szó sem lehet a réz nor­mális megterheléséről, mert négysarkú 25 üzemnél a hatékony keresztmetszet a pár­huzamos kapcsolás folytán sokkal nagyobb a szükségesnél, míg ez a keresztmetszet nyolcsarkú üzemnél ép hogy elegendő. Egyébként, minthogy az 1:2 tekercselési 30 viszony e tekintetben helytelen, a forgató nyomaték a legnagyobb sarkszámnál ki­sebb, mint a legalacsonyabbnál. E mel­lett a normális tekercsek rendesen, a sztá­torkerületnek mintegy 2 /3 -adán vannak el-85 osztva, vagyis a sztátoron még tekercselés­mentes hornyok is vannak. További hátrány, hogy átkapcsolható sarkszámú váltóáramú indukciós motorok­nál pontosan sinusoidális tekercsmező csak az egyik fordulatszámnál lehetséges. E 40 miatt úgynevezett ugróhullámok keletkez­nek és a sztátorvas felmelegszik, ami a cosinust hátrányosan befolyásolja. E találmány célja az említett hátrányok kiküszöbölése és oly váltóáramú indukciós 45 mótor létesítése, mely úgy a magas, mint az alacsony sarkszámnál ugyanazt a for­gató nyomatékot győzheti le akkor is, ha a hozzávezetett feszültség nem változik. A találmány szerint a sztátorhornyok szabad 50 terében póttekercselést helyezünk el, mely a legnagyobb sarkszámra történő átvál­tásnál bekapcsoltatik. Ezt a tekercselést részben a sztátornak üres hornyaiban és részben a többi horonynak még ki nem töl- 55 tött terében helyezzük el. Ez a póttekercse­lés annyi tekercsből áll, hogy változatlan hozzávezetett feszültség mellett úgy a ma­gas, mint az alacsony sarkszám alkalma­zásánál közelítőleg ugyanaz az áramerős- 60 ség vétetik fel a hálózatból. E mellett ez a póttekercselés úgy van a hornyokban elosztva, hogy a tekercsmező sinusoidális marad úgy a magas, mint az alacsony sarkszámnál. így például négy 65 sztátortekercses négysarkú váltóáramú in­dukciós motoroknál egy-egy horonyban a menetek száma a tekercs belső oldalán ke­vesebb, mint a külsőn, vagyis a mezőinten­zitás a sarkfelület szélén kisebb, mint kö- 70 zépen. Ha egy ismert négytekercses mótor 6 vagy 8 tekercsre átkapcsoltatik az áram­iránynak egy tekercsben, illetve két szem­közti tekercsben való megfordításával, ak- 75 kor nyolcsarkú kapcsolásnál a mező nem marad sinusoidális. A találmány szerint a sztátor üres hor-

Next

/
Thumbnails
Contents