96857. lajstromszámú szabadalom • Forgatható dobkosár cséplőgépekhez

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9685 7. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Forgatható dobkosár cséplőgépekhez. Laczay Péter gépész Mag-yarbánhegyes. A bejelentés napja 1928. évi január hó 26-ika. A tapasztalat azt mutatja, hogy az eddig használt dobkosarak bizonyos idő múlva középen és pedig szélességük kb. egyharmad részében a kévéknek a kosá-5 ron való surlódásuk folytán elkopnak úgyannyira, hogy a kalászt megmunká­latlanul a szalmába engedik mi természe­tesen nagy szemvesztességgel jár. E hát­rány elkerülése céljából a dobkosár verő-10 léceit vízszintesre kell legyalulni, a mi ré­szint nagy idővesztességet okoz, részint pedig megfelelő munkagép hiányában nem is vihető keresztül. A találmány szerinti dobkosár meg­lő .szünteti e hátrányokat, amennyiben az több részből áll, melyek egymásközt át­válthatók és így a kosár csekély és köny­nyű munkával ismét teljes üzemképes ál­lapotba hozható. 20 A rajzon a találmány szerinti dobkosár egy kiviteli alakja van példaképen fel­tüntetve. Az 1. ábra a szétszedett dobkosár felül­nézete, a 25 2. ábra az összeállított dobkosár felül­nézete. A rajzon feltüntetett dobkosár az (I, II, III, IV) részből áll, melyek közül az (I, II) részek a nagy kosarat, a (III, IV) ré-80 szek a felső kis kosarat alkotják. Az egyes kosárrészek az (1) verőlécekből az azokra merőlegesen haladó (2) drótokból áll, mely utóbbiak a kalász átesését akadályozzák meg. 35 Az (1) verőlécek az (I, II) kosárrészek­nél a körív alakú (3) oldallécekre, a (III, IV) részeknél pedig az ugyancsak körív­alakú (4) oldallécekre vannak erősítve. .Ügy a (3), mint (4) oldallécek furatokkal vannak ellátva, úgyhogy a kosár össze- 40 állításakor a középre egymás mellé kerülő lécek (5) csavarokkal összefoghatok. A (III, IV) kosárrészek (4) oldallécei végükön L alakban vannak hajlítva, úgy­hogy a kis kosár közepén összefogott (4) 45 oldallécek végükön villát alkotnak. A nagy kosár és kis kosár összeállításakor a (3) oldallécek végei a (4) oldallécek ál­tal alkotott villába illeszkednek, ahol is a (3) és (4) oldallécek az ismeretes (6) ko- 50 sárpálcákkal összefoghatok. A középen fekvő (3) és (4) oldallécek a kosár merevítésére is szolgálnak, mint­hogy az eddigi kosaraknál hátránykép je­lentkező rugózást megszüntetik. 55 Ha, mint a bevezetésben említettük, a középsáv elkopik, akkor a (3) és (4) oldal­léceket összefogó (5) csavarokat kivesz­szük és az I. kosárrészt a II. kosárrész helyre, a III. kosárrészt pedig a IV. ko- 60 sárrész helyére tesszük, azonban anélkül, hogy a kosárrészeket önmagukban elfor­gatnók. Ily módon az egyes kosárrészek elko­pott részei az egész dobkosár szélére jut- 65 nak, míg az ép részek a kosár közepébe kerülnek, úgyhogy annak közepén ismét vízszintes munkafelület van. Minthogy munkaközben a verőlécek az etető felé eső élük elkopik, az azt alkotó 70 (I. II.), (III. IV.) kosárrészek szétszedése nélkül 180 fokkal megforgatható, mikor is a kis kosarat szétválasztjuk a nagy kosár­tól, anélkül azonban, hogy ezeket szétbon­tanék. A kis kosarat a nagy kosár másik 75 hosszoldalára erősítjük és az egész kosa­rat ISO foggal elforgatva a cséplőgépbe

Next

/
Thumbnails
Contents