96812. lajstromszámú szabadalom • Téglaalaku, építő vagy útburkoló elem és eljárás annak előállítására

Megjelent 1929. évi október hó 1-éit. MAGYAR KIRÁLY! ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96812. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Téglaalaku építő vagy utburkoló elem és eljárás annak előállítására. Fassingrer Adolf nyug-állományu ezredes Budapest. A bejelentés napja 1928. évi március hó lá-ike. Nyers köveknek a falazásoknál való fel­használása ismeretes. A tetszés szerinti, szabálytalan alakú köveket, megfelelően összeválogatva, a munkahelyen habarcsba 5 ágyazták, a nagyobb kövek közötti közö­ket kisebb kövekkel és habarccsal töltöt­ték ki. A falazásnak ez a módja lassú, kö­rülményes, különleges szakértelmet és ügyességet igényel, a függélyes falfelüle-10 tek rakása nehéz, mert a habarcs a rések közül, a szabad falfelületek felőli oldala­kon, a kövek közül, falazás közben, köny­nyen kiszorul. A találmány tárgyát képező építőelem 15 mind e hátrányokat kiküszöböli. Ott, ahol az építési hely közelében terméskő áll rendelkezésre, az építkezés költségeit aránytalanul lecsökkenti képzett szak emberek alkalmazását fölöslegessé teszi, 20 a szilárdsági követelményeknek teljesen megfelel s a helyszínén előállítható. A találmány tárgyát képező építőelem nem­csak falazáshoz, hanem útburkolatok ké szítéséhez, meglévő falak alsó részének 25 burkolásához, járdaszegély-kövek, keríté­sek, alapzatok készítéséhez és hasonlókhoz használható fel. A mellékelt rajz a találmány tárgyal képező építő- vagy útburkoló elem előállí-30 tásának könnyebb megértését célozza. Az 1. ábra az építőelem előállítását függé­lyes hosszmetszetben mutatja, míg a 2. ábra a kész építőelem példaképen vett, megoldási alakjának távlati képe. 35 Az alátétlap (l)-el, a derékszögű négy­szögkeresztmetszetű, hasábalakú, alul, fö­lül nyitott formakeret (2)-vei, a (2) forma­keretbe pontosán beleilleszthető súlykoló (3)-al van jelölve. 40 Az építőelem készítése a következő: Az alsó (4a) beton-réteget a nyitott (2) forma­keretbe töltjük. A (4a) beton-rétegbe, ill. e réteg fölé az alsó (5a) kőréteget helyez­zük (ágyazzuk) oly módon, mint ahogy a kőműves falaz, a sarkokra lehetőleg nagy, 45 szögletes köveket rakunk, a közöket be­tonnal töltjük ki, a nagyobb közökbe ki­sebb köveket illesztünk, ezt követőleg az alsó (5a) kőréteg fölé a középső (4b) beton réteget töltjük, a (4b) középső beton- 50 rétegbe a felső (5b) kőréteget . fektetjük ugyamigy, mint ahogy az alsó (5a) kő­réteg behelyezése (falazása) történt. A felső (5b) kőréteg egyes köveit lehetőleg téglakötéshez hasonló, eltolt elrendezés- 55 ben helyezzük az alsó kőréteg kövei fölé. A felső (5b) kőréteg fölé a felső (4c) beton­réteget töltjük és ezt követőleg a (3) súly­kolófejet fölülről a (2) formakeretbe il­lesztjük és az építőelemre oly nagy nyo- 60 mást fejtünk ki, mely biztosítja azt, hogy a beton a kövek közötti közöket és a (2) formakeretet jól kitölti, azonban nem olyan nagy, hogy a beágyazott kövek el­helyezését megváltoztassa. Adott esetben 65 a (3) súlykolófej alsó határhelyzetét be­állítható ütközők biztosíthatják. A betonrétegek és a kőrétegek száma, a rajzon feltüntetett megoldástól — a ta­lálmány lényegének érintése nélkül — el- 70 térhet. Az építőelem, célszerűen, három­szor oly magasra készíthető, mint a rendes építőtégla. Az egyes kövek, a mindenkori kívánalmaknak megfelelően, úgy ágyaz­hatok a betonrétegekbe, hogy a szabad 75 falfelületek mentén láthatók legyenek, a köveket azonban a beton teljesen fedheti is. Súlykolás után a (2) formakeret a kész építőelemről leemelhető. A szilárdsági és teherbírási előírások 80

Next

/
Thumbnails
Contents