96807. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos hullámok erősítésére

Megjelent 1929. évi október hó 1 -ón. MAGYAR KIRÁLY! |H SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96807. SZÁM. — VH/j. OSZTÁLY. Berendezés villamos hullámok erősítésére. International Standard Electric Corp. Delaware. A bejelentés napja 1928. évi március hó 30-ika. A találmány tárgya berendezés, villa­mos hullámok, különösen rövid hullámok erősítésére. A találmány tárgyát tevő be­rendezésnél oly alkatelemek találnak alkal-5 mazást, melyek különösen alkalmasak olyan váltakozó feszültségek és áramok erősítésére, amelyek frekvenciája nagyobb, mint a vonal vezetékmentes jelközlekedés­hez eddig általánosan használt frekvenciák. 10 Az ezidőszerint általános gyakorlati cé­lokat szolgáló műszaki megoldások terén a szakemberek azon törekvésükben, hogy jelközlekedés számára nagyon nagy frek­venciákat vagyis vonalvezetékmentes jel-15 közlekedés számára, úgynevezett «ultra­radio> frekvenciákat állítsanak elő, azzal a következménnyel állanak szemben, hogy olyan kicsiny induktanciákat és kapacitáso­kat kell alkalmazni, aminők gyakorlatilag 20 elő nem állíthatók.Másodpercenkénti három megaciklusnál (3 Mc) kisebb frekvenciák esetén, melyek hullámhossza száz méter­nek (100 m) felel meg olyan kicsiny méretű csévékre és kondenzátorokra van 25 szükség, hogy az összekötő huzalok által okozott induktancia-szóródás és a berende­zés egyes alkatrészei között fenálló külső kapacitás gyakran nagyon naigy nehézsége­ket okoz. Körülbelül 30 Mc frekvenciánál, 30 amely mintegy 10 m hullámhossznak fe­lel meg, a szükséges csévék és kondenzáto­zok olyan kicsinyek, hogy induktanciájuk és kapacitásuk csak valamivel nagyobh, mint a szükséges összekötő huzalok induk-35 tanciája és kapacitása. A találmány gyakorlati célokra és keres­kedelmi forgalomra alkalmas olyan, segéd­eszközöket szolgáltat, amelyek segélyével «ultra-radio» frekvenciájú váltakozó fe­•40 szültségek és áramok állíthatók elő, mimel­lett ezek amplitúdója akkora, hogy a fe­szültségek és áramok előnyösen használ­hatók vonalvezetékmentes jelközlekedés céljaira. Rádió-frekvenciájú, vagyis 30 Mc frek- 45 venciánál kisebb frekvenciájú váltakozó fe­szültségek és áramok erősítésére általáno­san használt léghíjas edényű erősítők ese­tén a léghíjas kisülési edény rácselektró­dája és szálelektródája azon áramkörbe 50 van iktatva, amelyet általánosan ' beveze­tési áramkörnek» szoktak nevezni. A be­vezetési áramkörnek meghatározott helyen elrendezett induktanciája és meghatározott helyen elrendezett kapacitása van, ame- 55 lyeket cséve, illetve kondenzátor szolgáltat. A rács- és a szálelektróda a kondenzátor végszorítóival van összekötve. Az áramkört elektromágneses energiával táplálják és annak ráhangzási viszonyait, illetve fel- 60 tételeit oly módon állítják be, hogy a rá­hangzási állapotban az energia időszakon­ként a mágneses energia-alakból villamos energia-alakba megy át. Ezt a ráhangzási állapotot a meghatározott helyen elrende- 65 zett kapacitás vagy a meghatározott he­lyen elrendezett induktancia, vagy mind­kettő beállítása útján érjük eL Azon idő­pontban, amikor az energia egészen vagy lényegileg egészen villamos energiává ala- 70 kult át, a kondenzátor meg van töltve, mikoris a rácselektródához és a szálelek­tródához aránylag nagy feszültség jut. Ez a feszültség a szálelektródától a lemez­elektródához áramló elektronáramot sza- 75 bályozza, illetve vezérli. Az áramkör ön­rezgési száma azon időtől függ, amely szük­séges, hogy a csévében, illetve a konden­zátorban a mágneses energia villamos energiává alakuljon át. 80

Next

/
Thumbnails
Contents