96784. lajstromszámú szabadalom • Vasúti hóhányógép

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLY! ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96784. SZÁM. — Va/2. OSZTÁLY. Vasúti hóhányógép. Kordás Sándor napszámos Balmazújváros. A bejelentés napja 1928. évi február hó 13-án. A találmány a vasúti síneknek a hótól való megszabadítására szolgál, vasúti hó­hányógépre vonatkozik, mely az eddigelé e célra alkalmazott seprőgépek és hóekék 5 helyettesítésére van hivatva. A hóekék és seprőgépek maguk előtt hajtják és oldalt terelik a havat. Ez, azon­ban csak kisebb hőmennyiségekkel sike­rül, mert nagyobb méretű havazás esetén 10 torlódások lépnek fel. E hátrány kiküszö­bölésére a találmány szerinti hóhányógép felkapja és felemeli a síneken fekvő havat, majd hátrafelé hullatja és oly magasságból röpíti oldalt, hogy a mozdony két oldalán 15 lehulló hó a pályát el nem torlaszolja. A találmány lényegét a mozdony elé szerelt, kerekeken járó, serleges szállítómű alkotja, melyet tetszőleges módon, pl. kü­lön mótor segélyével, tartunk forgó moz-20 gásban. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgó serlegek a mozdony előtt fekvő havat felfelé szállítják, majd a ser­legmű mögött elrendezett és a pálya ha­rántirányba eső tengelyekre erősített spi-25 rálisok azt, kétoldalt, messzi kiröpítik. Emellett görbe terelő lemezek juttatják a serlegekből kihulló havat a szállító csa­varok körzetébe. A mellékelt rajz a találmány tárgyának 30 példaképem, megoldási alakját szemlél­teti. Az 1. ábra a hóhányógép oldalnézete, a 2. ábra elölnézete. A mozdony előtt az (1) kerekeken futó (2) kocsin a végnélküli, serleges (3) szál- 35 lítómű a (4) és (5) tengelyek körül, az óramutató járásával ellentétes irányban forog. A (4) tengelyt tetszőleges módon hajtjuk meg, pl. a (6) és (9) szíjtárcsák körül futó (7) szíjak segélyével. A (9) 40 szíjtárcsák a (8) előtéttengelyre vannak felékelve, mely utóbbit a (10) mótor hajtja meg, a rajzban fel nem tüntetett át­tételek útján. A (8) előtéttengely, tetsző­leges áttétel útján, egyúttal a pálya ha- 45 rántirányába haladó (11) tengelyt is meg­hajtja, amelyen a kifelé bővülő szárnyú (12) szállítócsavarok vannak megerősítve. A görbe (13) lemezek a serlegműből le­hulló havat a (12) szállítócsavarok kör- 50 zetébe hozzák. A (12) szárnyak külső végeinek egy­mástól mért távolsága legalább a vágány nyomtávolságával egyenlő. A (3) serlegek szélessége úgy van meg- 55 választva, hogy széleik túlnyúlnak az (1) síneken, az (5) tengely pedig oly magas, hogy a (3) serlegek a sínek futó felületét éppen súrolják. A (10) mótor megindítása után, ennek 60 tengelye., tetszőleges áttételek útján, a (8) előtét tengelyt hajtja meg, amikoris nem csupán a (3) serlegek mozognak az óra­mutató járásával ellentétes irányban, ha­nem a (12) szállítócsavarokat vivő (11) 65 tengely is forog, úgyhogy a síneken futó

Next

/
Thumbnails
Contents