96755. lajstromszámú szabadalom • Leheletfogó készülék

Megjelent 1929. évi október lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI M^mm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96154. SZÁM. — Vg/2. OSZTÁLY. Hajtómű, különösen elektromos járművekhez. Karlovitz László oki. gépészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 24-ike. A találmányt motoros járművekhez való hajtómű képezi, különösen olyanok­hoz, melyeknél a. hajtómotor az alvázke­reten van elrendezve, a keret pedig a 5 futóművön, rugósan van felfüggesztve. Ily járműveknél, nevezetesen a villamos mozdonyoknál, a mótortengely és a haj­tott tengelyek között az erő átvitele ne­hézségekbe ütközik, mert a keret és a 10 futómű egymással szemben való, rugózó mozgásai miatt merev hajtómű, rendsze­rint, nem alkalmazható. Hogy a rúgózó mozgások káros feszültségeket ne keltse­nek, alkalmaztak oly forgattyii-meghajtá-15 sokat, amelyekbe rugalmasan utánálló, szerkezeti alkatrészek vannak építve. Ugyané célból alkalmazzák a vaktengelyt is. Eltekintve e megoldások nehézkességé tői, valamennyi még azzal a hátránnyal is 20 jár, hogy az erőátvitel nem egyenletes, hanem periodikusan változik. A periodi­citás teljes megszüntetése akkor sem ér­hető el, ha a forgattyúkat szög alatt ékel­jük, mert ily módon csupán a maximális 25 és minimális erők közötti különbség csök­kenthető. Viszont a mindenkor fennálló, periodikus változás, kritikus fordulat­számok mellett, törésre vezethet. E hátrányos jelenségeket a találmány 30 szerinti szerkezet kiküszöböli. Az új hajtó­mű úgy van kiképezve, hogy a keretnek a futóművel szemben való, rúgózó mozgá­sát lehetővé teszi anélkül, hogy benne ká­ros vagy veszélyes feszültségek lépnének 35 fel és anélkül, hogy e célból a hajtóműbe rugalmasan, utánálló, szerkezeti részeket kellene beépíteni. Ezenkívül az erőátvitel teljesen egyenletes. A találmány szerinti hajtóműnél úgy a hajtó, mint a hajtott tengely legalább két 40 180° alatt ékelt forgattyúcsappal van el­látva és egymással keresztben szemben fekvő egy-egy hajtó és hajtott forgattyú­csap, a csapok körülfutása közben, ollózó mozgást végző hajtóművel úgy van össze- 45 kötve, hogy az egy-egy hajtó és hajtott csa­pot összekötő egyenesek egymást reakció­mentes pontban metszik. E megoldásnál a forgattyúcsapok, körülfutásuk közben, az őket összekötő és a reakciómentes pon- 50 ton, a póluson átmenő egyenesek mentén, alternatív, lengő mozgást végeznek oly­ként hogy két egymással összekötött for­gattyúcsapnak a pólustól való távolságai, egymás közt, mindenkor egyenlők. A pó- 55 lus a két forgattyúpálya központjait ösz­szekötő egyenesen fekszik és a pólusra ható erők eredője minden pillanatban nulla, mivel az erőpárok saját síkjukban reakciómentesen eltolhatók. A pólus reak- 60 ciómentességéből azonban az következik, hogy az, a hajtóműben ható erők hatása következtében, mozgást nem végez, ha te­hát a pólust mint a mechanikai hajtómű közös csuklópontját képezzük ki, azt a 65 térben rögzítenünk nem kell. Mivel pedig a találmány értelmében, a forgattyúcsa­pok között, ollózó mozgást végző, erőátvi­teli láncolatot alkalmazunk és ha azt a pólus-pontban elrendezett esap körül 70 ágyazzuk, elérjük, hogy a hajtó és hajtott tengely egymással szemben rúgózó moz­gást végezhetnek anélkül, hogy a hajtó­műben, e mozgások következtében, bármi­nemű káros feszültségek keletkeznének. A 75 rúgózó mozgások közben a pólus is sza­badon mozog, még pedig — mint az egy­szerű meggondolásból világos — a szer-

Next

/
Thumbnails
Contents