96660. lajstromszámú szabadalom • Villamos mozdony

/ Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96660. OSZTÁLY. — Vg/2. OSZTÁLY. Villamos mozdony. Magyar Siemens-Schuckert-Művek Villamossági II. T. Budapest, mint az Österreichische Siemens-Schuckert-Werke wieni cég jogutóda. A bejelentés napja 1927. évi november hó 2-ika. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi november hó 5-ike. A találmány szerinti villamos mozdony különösen oly vasúti rendszerekhez ké­szült, amelyeknél az ismert mozdonyszer­kezetek a motorok szabályozásában vagy 5 általában azok üzemében nehézségeket mutatnak, vagy amelyeknél túl nagy a mozdony súlya. A találmány értelmében a mozdonyüzemben az áramot átalakít­juk. Azonban nem az egész meghajtó ener-10 giát vezetjük át az átalakítón, hanem an­nak csak egy részét, míg az energia másik részét átalakítás nélkül mechanikailag ve­zetjük az átalakító motortól a hajtóten­gelyekhez. 15 A munkavezetékből táplált főmotor egy­idejűleg hajt egyrészt mechanikailag, másrészt pedig generátor- és motorból álló villamos erőátviteli berendezés útján a haj főtengelyekkel összekötött differenciál-20 művet. A közvetlen mechanikai meghaj­tást nem kell szabályoznunk. A szabályo­zást főleg a teljesítmény átalakított ré­szére korlátozzuk. Azáltal, hogy p. o. az állandóan átlagos sebességgel járó főmó-25 torral és az erőátvitelből táplált motorral egyező vagy ellentétes értelemben hajtjuk a differenciálművet, a zérustól a maximá­lisig mindenféle sebességet nehézség nél­kül létesíthetünk és völgymenetnél ener-30 giát visszanyerhetünk. Csak a főmótort kell a mozdony teljes villamos teljesítmé­nyére méreteznünk. Viszont a mozdonyon belüli villamoserőátvitelhez tartozó többi gépet és készüléket csak a fél teljesít-35 ményre méretezzük. A rajz a találmány példakénti kiviteli alakjait mutatja és pedig az 1. ábra a kapcsolási vázlatot, a 2. ábra a találmány szerinti mozdony egyszerű vázlatát, két egymásmellett fel- 40 tüntetett különböző meghajtással. Az (a) főmotor p. o. egyszerű egyfázisú indukciós gép és mechanikailag van kap­csolva a (b) egyenáramú generátorral és a (d) differenciálmű egyik elemével. En- 45 nek másik elemével a (b) generátorból táplált (c) mótor van mechanikailag ösz­szekötve, a harmadik elemmel pedig a mozdony hajtóműve. A differenciálmű le­het kúp- vagy homlokkerékkel kiképezve. 50 A szabályozás történhetik a (b) generátor vagy a (c) mótor gerjesztőkörében, míg az (a) főmotor állandó sebességgel jár. A mozdony egyetlen (b), (c) erőátvitellel vagy több ily erőátvitellel is el lehet látva, 55 amidőn a (d) differenciálművek kisebbek. A felvett példa szerint a mozdony két cso­portmeghajtással bír, amelyek mindegyike külön erőátviteli berendezésből kapja az energiát. A gépcsoport tengelyei a moz- 60 dony hossztengelye irányában feküsznek. A 2. ábra balfele szerint a mozgásnak a megfelelő hajtótengelycsoportra való át­vitelét egy vertikális (e) kúpkeréktengely és az (f) segédtengely, míg a 2. ábra jobb 65 felén a mozdony hosszirányára keresztben álló homlokkerékhajtás, (h) közbenső ke­rékkel és egy vagy több, hosszirányban ha­ladó (i) segédtengely végzik. Az (f) segéd­tengely a hajtótengelyekkel csatlórudak- 70 kai, vagy háromszögkerettel, az (i) segéd­tengely pedig (1) kúpkerékkel van össze­kötve. A leírt berendezés előnyei nem csak a

Next

/
Thumbnails
Contents