96655. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőanyagadagoló készülék

/ Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96655. SZÁM. — XVII/c. OSZTÁLY. Tüzelőanyag-adagoló készülék. Ruetz Károly mérnök Zürich. A bejelentés napja 1928. évi február hó 28-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi március hó 5-ike. A találmány tárgya tüzelőanyag-ada­goló készülék, különösen téglaégető ke­mencék, kerámiai kemencék stb. számára. Az ily fajta kemencéknél a legfőbb kö-5 vetelmónyek egyike az, hogy a tüzelő­anyag folytonosan s mindenekelőtt mindig változatlan mennyiségekben vezettessék a kemencébe. E célra már számos oly ada­golókészüléket javasoltak, melyek az ada 10 golónyílás fölött vagy mellett elrendezett tüzelőanyag-tartállyal voltak ellátva. E készülékeknél a tüzelőanyagot a nehéz­ségi erő felhasználásával szabad esés vagy csúsztatás révén vezették a tüzelőtérbe, 15 még pedig oly módon, hogy a tüzelőanya­got a tartály oldalsó nyílásán eresztették ki, vagy mechanikai eszközök révén ol­dalirányban való leesésre késztették. Minthogy azonban a tüzelőanyag a maga 20 változó minősége szerint többé-kevésbbé mindig összesülésre hajlamos és ez a haj­lamosság egyrészt a felszálló kemencehő folytán, a tüzelőanyag-tartálynak a ke­mencegázokkal szembeni elzárása ellenére, 25 másrészt a felső tüzelőanyag-rétegeknek az alsókra való összenyomó hatása folytán a tüzelőanyag lecsúszását vagy leesését megnehezítette, a tüzelőanyag bevezetésé­ben gyakran szabálytalanságok léptek fel. 30 A tüzelőanyag ingadozó szemnagysága és nedvessége is hozzájárult ahhoz, hogy a beállított tüzelőanyagmennyiség az ada­golási .folyamat alatt sohasem adatott le pontosan. 35 E hátrányok kiküszöbölését célozza a. találmány szerinti adagoló készülék, mely­nek révén zavartalan adagolást, a beállí­tott tüzel őanyagmenny iség egyenlő le­adása mellett, azzal érünk el, hogy a 40 tüzelőanyag-tartályban akként kiképzett mechanikai adagolószerkezet van elren­dezve, hogy az a tüzelőanyagot rétegen ként, a tüzelőanyag felső oldaláról lefelé előrehaladva emeli le és az adagolócsator­nába hajítja. 45 A készüléket könnyen lehet akként ki­képezni, hogy az adagolószerkezet kívül ről látható részeinek helyzetéből minden további intézkedés nélkül felismerhető a készlettartályban levő tüzelőanyag meny- 50 nyisége, tehát annak teljes elfogyása is. Ez az eddigi készülékeknél nem volt lehet­séges, miért is azok sok esetben üresen jártak mindaddig, míg azokat ismét meg nem töltötték. 55 A mellékelt rajzon a találmány szerinti adagolókészüléknek példaképpeni megol­dási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a készüléknek függélyes axiális metszete. A 60 2. ábra annak két különböző magasság­ban fekvő vízszintes metszete. A 3. ábra a készülék egy részének oldal­nézete és részben függélyes metszete. A 4., 5. és 6. ábrák az adagolókészüléket 65 különböző munkahelyzetekben, vízszintes metszetben szemléltetik. A 7. ábra a készülék egy részletének oldal­nézete. A 8. és 9. ábrákon a készülék egy további 70 része különböző munkahelyzetekben, víz­szintes metszetekben látható. A 10. ábra részletrajz. A kemence (B) adagolónyílása fölött az adagolókészülék a tűzálló öntött vasból ké- 75 szült hengeralakú (1) alzat-test révén van felépítve. Ez alzatra nehezedik a henger­alakú (2) készlettartály, melyet felül a (3) fedél zár el. E (3) fedél centrális nyí­lással van ellátva, amelybe a szintén tűz- 80

Next

/
Thumbnails
Contents