96651. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kerámiai termékeknek természetes vagy mesterséges alkalimentes víztartalú magnéziumszilikátokból való előállítására

/ Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96651. SZÁM. — XVn/b. OSZTÁLY. Eljárás kerámiai termékeknek természetes vagy mesterséges alkalimentes víztartalmú magnéziumszilikátokból való előállítására. Pollák Rudolf igazgató Prága. A bejelentés napja 1928. évi március hó 27-ike. Ismert tény, hogy anyagnak vagy kaolinnak kvarccal, földpáttal és 10—20% zsírkővel való keverékéből kerámiai úton iparilag nagyértékű „steatit"-nak neve-5 zett termékeket kapunk. Ismeretes továbbá zsírkőnek és más víz­tartalmú alkálimentes magnéziumsziliká­toknak porított állapotban való formá­zása és égetése. Végül javasolták már 10 magnéziumszilikátoknak, égetés előtt ada­lékokkal, mint grafittal, mésszel, kvarc­cal vagy magnéziumtartalmú anyagokkal való ellátását. Kitűnt már most, hogy még nagyobb 15 kémiai ellentállóképességet, mechanikai szilárdságot és hirtelen hőmérsékleti vál­tozásokkal szembeni állandóságot feltün­tető termékeket kapunk, ha a nyersanyag­hoz a zsugorodás és a megömlés közötti 20 spáciumnak, valamint a vegyi állandó­ságnak és mechanikai és thermikus kon stansok biztosítására, alkálimentes föld­alkálivegyületeket és timföldet legfeljebb 10% összmennyiségben adunk hozzá. 25 Nyersanyagok gyanánt a természetben előforduló alkálimentes víztartalmú mag­néziumszilikátokat, tehát szerpentint, klordtet, zsírkövet és ennek változatait, talkumot és steatitet, szintúgy mestersé 30 ges alkálimentes víztartalmú magnézium­szilikátokat használhatjuk, melyek szili­kátoldatnak magnéziumsóoldatokkal való lecsapatása és a melléktermékek kimosása útján keletkeznek. 35 A felsorolt kiindulási anyagokat célsze­rűen nedvesmalmokban, vagy még in­kább kolloidmalmokban a legíinomabban felaprítjuk, ill. kolloidális állapotba átve­zetjük és ezt követőleg a kapott terméket sajtolás, csákozás, csömöszölés, öntés út- 40 ján vagy kézzel formázzuk és kellő szá­rítás után, szabadon vagy tokokban, oxi­dáló vagy redukáló lángnál égetjük. Ha a felsorolt anyagokból és nagymeny­nyiségű (pl. 30% grafitból) keveréket ál- 45 lítunk elő és ezt a szilikátok teljes zsugo­rodásáig égetjük, akkor oly termékeket kapunk, melyek nagy grafittartalom mel­lett nagy szilárdságot és hő-, valamint vegyi behatásokkal szemben ellenállóké- 50 pességet tüntetnek fel. Az ismertetett el­járás útján alkáliák kizárásával előállí­tott termékek fajsúlya 2.75— kb. 3.0, ke­ménysége 6—7.5 és előállítási módjuk sze­rint finoman porózusak, tömítetten vagy 55 át nem eresztően üvegszerűen vannak zsugorítva, nagy mechanikai szilárdsá­got, nagy tűzállékonyságot, igen csekély kiterjedési együtthatókat és ennek meg­felelően hirtelen hőmérsékleti változások- 60 kai, (pl. lehűtéssel szemben) nagy állan­dóságot mutatnak; vegyileg igen ellent­állók és önmagában igen csekély hővezető­képességüek, mely képesség azonban ada­lékok, különösen ' grafit hozzáadásával 65 vagy utólagos metallizálás útján teteme­sen fokozható. Példák: 1. 90 s. r. vasmentes zsírkövet, 7.5 s. r. bárinmkarbonátot és 2.5 s. r. tim­földet igen finoman megőrlünk, ismert 70 módon formázunk és szárítás után 14. Seger-kúpnál égetünk. A termék nagy ké­miai állandóságot és igen nagy állandó­ságot mutat hőmérsékletváltozásokkal szemben (izzóállapotban hideg vízzel hir- 75

Next

/
Thumbnails
Contents