96637. lajstromszámú szabadalom • Összecsapantható asztal vagy polc

Meg-jelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BIKÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96637. SZÁM. — XYI/f. OSZTÁLY. Összecsappantható asztal vagy polc. Hutter és Schrantz R. T. Sodrony-, Szitaáru-és Nemezposztógyárak Magyarországai Telepe cég' Budapest. A bejelentés napja 1927. évi április hó 29-ike. A találmányt összecsappantható, illetve összecsukható asztal vagy polc képezi, mely például összecsappantható ágyak és egyéb bútorok mellett asztalként vagy 5 éjjeli szekrényként használható. A talál­mány abban áll, hogy az asztal vagy polc lábai és a felső lapot, valamint esetleg egy közbenső lapot megtámasztó keretei csulcló­parallelogrammot képeznek, míg a felső 10 lap és az esetleges, közbenső lap a lábak­kal vagy a keret egyik oldalával csukló­san van összekötve. Ezáltal, egy retesz oldása után, az egész asztal vagy polc la­posan összecsukható és használaton kívül 15 csak igen kevés helyet foglal el. A mellékelt rajz a találmány értelmé­ben kiképezett asztalnak vagy polcnak példaképem, foganatosítási alakját tünteti fel. Az 20 1. ábra az asztalt vagy polcot haszná­lati helyzetében, távlati képben, a 2. ábra ugyanazt összecsukott helyzet­ben, oldalnézetben mutatja. A 3. és 4. ábrán egy részlet nagyobb lép-25 tékű oldalnézete és keresztmetszete lát­ható. A példaképen feltüntetett asztalka, mely éjjeli szekrényként használható, az (1) asztallapon kívül, a (2) közbenső lappal 30 van ellátva. Az egész asztalka a (3) lá­bakra van állítva, melyekkel az (1) asz­tallapot, illetve a (2) közbenső lapot meg­támasztó keretek (4, 5) oldalsó rúdjai csuklósan vannak összekötve. A keretek-35 nek (6, 7) merevítő rúdjai a lábakkal szi­lárd összeköttetésben állnak. Az (1) asz­tallap az egyik (6) keretrúddal a (8) csukló körül forgathatóan van összekötve, míg a (2) közbenső lap egyik éle a (3) lábak kö­zül kettővel a (9') csapok körül forgat- 40 ható összeköttetésben áll. A (4) keretru­dakban a (10) hasítékok vannak kiképezve (1. és 3. ábra), míg az (1) laphoz a (11) sze­gecs útján a (12) lemez van erősítve, mely­nek (13) pecke a (10) hasítékba fogódzik. 45 A (3) lábak közül kettőhöz, oldalt, a (14) reteszek forgathatóan vannak erősítve, melyek a (4) keretrudakon alkalmazott (15) csapokkal működnek együtt. Az 1. ábra az asztalkát használati hely 50 zetében mutatja. A (14) reteszek zárt helyzetben vannak és ezáltal a csuklós szerkezet összecsappanását megakadályoz­zák. A reteszek oldása után az asztalka a 2. ábrán látható helyzetbe hozható. Az (1) 55 lap emellett a (8) csukló körül elfordul és a (4) keretrudakon azáltal talál vezetésre, hogy a (13) peckek a (10) hasítékokban elmozdulnak. A (2) közbenső lap, mely csak egyik végén van forgathatóan 60 ágyazva, a (9') csapok körül fordul el és minthogy másik végével a (7) keretruda­kon lazán fekszik fel, az elforduló (5) ke­retrudak által a 2. ábrán látható hely zetbe vitetik. 65 Természetes, hogy a leírt szerkezet más alakban, pl. hosszúkás polc gyanánt vagy több közbenső lappal, illetve közbenső lap nélkül is kiképezhető. Szabadalmi igények: 70 1. Nürnbergi olló módjára összecsappant­ható asztal vagy polc, felső és középső lappal, melynek felső lapja vagy a lá­bakkal, vagy a támasztó keret egyik oldalával csuklósan van öszekötve, köz- 75 benső lapja pedig egyik végével ugyan-

Next

/
Thumbnails
Contents