96576. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gázgenerátoroknak tisztán kigázologtatást végző kigázologtató készülékké való átalakítására

Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jiBBB SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96516. SZÁM. — H/E. OSZTÁLY. Eljárás gázgenerátoroknak tisztán kigázologtatást végző kigázologtató készülékké való átalakítására. László Ernő vegyészmérnök Budapest. A bejelentés napja 1925. évi augusztus hó 29-ike. Eddig nagyüzemekben túlnyomórészt generátor-gáztelepekkel dolgoztak, melye­ket vagy aknaszénnel, vagy koksszal stb. tápláltak. A modern széngazdaság az ilyen 5 üzemek tökéletlen voltára rámutatván, mindinkább felmerült annak a szüksége, hogy a felhasználandó aknaszénből előbb kigázologtatás révén az összes őskátrányt kinyerjék s csak az eközben létesült barát-10 vagy félkokszot gázosítsák el a generáto­rokban, amelyekből jóval értékesebb gene­rátorgáz fog ez esetben kikerülni, mintha azok az eredeti aknaszénnel tápláltattak volna. 15 A találmány lehetővé teszi meglévő forgó rostélyú stb. generátoroknak csupán kigázologtatást végző kigázologtató készü­lékké való egyszerű és olcsó átalakítását úgy, hogy a meglevő generátorgáz-telepek >0 könnyen térhetnek át a fent vázolt gazda­ságosabb üzemre azáltal, hogy a generá­torok közül néhányat kigázologtató készü­lékké alakítanak át, míg a többi generá­tort az ezen kigázologtató készülékben !5 termelt félkoksszal táplálják. A találmány értelmében a generátor át­alakítása céljából a (G) légbefúvó aknának (lásd a csatolt rajzot) nyomó légvezetékét lekapcsoljuk s a forgórostélynak az akna 0 felett elrendezett szokásos kúpalakú részét leszereljük, úgyhogy a generátor belteré­ben lévő szén a (G) aknán keresztül zavar­talanul vonulhat lefelé. A generátor forgórostélyának középső 5 részét körülölelő gyűrűs részét (pp) koszo­rúval fedjük le, mely az (1) nyíláson át a kigázologtatásra szolgáló forró közeget, pl. gőzt vagy füstgázokat stb. az (r) nyílá­sokon keresztül a generátor belsejébe vezeti. 40 A generátor (g) gázelvezetőcsövének szintjében egy a generátor belvilágánál kisebb átmérőjű (q) hengerpalástot erősí­tünk fel olymódon, hogy az a (g) cső szint­jében zárt, alul ellenben nyitott (t) gyűrűs 45 teret határol maga és a generátorfal kö­zött, amely tér a (g) gázelvezetőcsővel köz­lekedik. A generátor fedelén a szenet szárító közeg bevezetésére szolgáló (f) nyílásról 50 gondoskodunk, a (g) gázelvezető csövet pedig kettéosztjuk, úgyhogy az ily mó­don létesített két vezeték közül az egyik a már jelzett módon kiképezett (t) gyűrűs térrel, a másik (s) pedig a generátor bel- 55 terével közlekedik. Az ilyen értelemben átalakított készülék működése a következő: a készülékben le­felé süllyedő friss szén az (f) nyíláson át betáplált szárítóközeg, pl. füstgázok révén 60 száríttatik, miközben a párákkal telített közeg az (s) vezetéken át lép ki. A szárí­tás az (Sz) térből az (N) térbe süllyedő szénnél folytatódik, mert a (t) gyűrűs tér­ben felemelkedő meleg ősgáz az (N) teret 65 állandóan fűti. Az (N) térből a többé­kevésbé kiszárított állapotban a (K) térbe süllyedő szén az (1) és (r) nyílásokon ke­resztül betáplált fűtőközeg révén kigázo­logtatik. Az őskátránnyal terhelt kigázo- 70 logtató közeg a (K) térből a legkisebb ellenállást nyújtó (t) gyűrűs térbe s innen a (g) gázelvezető csatornába lép, miközben melege egy részét az (N) térben lévő szá­rítandó szénnek adja át. 75 A (q) gyűrűs betét, ill. az (N) közömbös

Next

/
Thumbnails
Contents