96564. lajstromszámú szabadalom • Berendezés égési erőgépek fordulatszámának szabályozására

Megjelent 192 9. évi október hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96564. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Berendezés égési erőgépek fordulatszámának szabályozására. Dr. Ing-. Junkers Hugó műegyetemi tanár Dessau. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 22-ike. Javasolták már égési erőgépeknél oly más szabályozóberendezések alkalmazását a fordulatszám szabályozására szokásos röperő-szabályozók helyett, melyeket a 5 mótor szívóvezetékében uralkodó és a fordulatszámmal változó statikai vagy áramlási nyomás befolyásol. A nyomás­nak a vezérlőszervek, fojtószelepek és efé­lék elállításához szükséges átállítóerővé 10 való átalakítása céljából a statikai nyo­mást dugattyúkra vagy membránokra, az áramlási nyomást pedig lengően ágyazott lapokra és efélékre működtetjük, melyek valamely ellenerő (rúgó) legyőzése köz-15 ben annyira eltolódnak, míg az egyensúly helyre nem áll. Dugattyúknak a nyomás átalakítására való felhasználása azzal a hátránnyal jár, hogy a dugattyúk a rendelkezésre álló 20 csekély nyomáskülönbség folytán na­gyon nagy méreteket öltenek és ezért csak nehezen vezethetők súrlódásmentesen. Membránok alkalmazása annyiban hátrá­nyos, hogy állíthatóságuk rendszerint na-25 gyon csekély, mely körülmény a szabályo­zás pontosságát károsan befolyásolja. Az áramlási nyomás által befolyásolt csapó szelepéknek meg az a hátrányuk, hogy az ellenállást állandóan növelik, ami a be-30 szívott mennyiségét esökkenti, ami vi­szont a gép teljesítményében veszteséget okoz. A találmány szerint e hátrányokat oly módon szüntetjük meg, hogy a szívóveze-35 tékben uralkodó statikai nyomást állító erővé átalakító szervet oly csapószelep­ként képezzük ki, mely a csapószelep szé­leit tömítve körülvevő házban lengő mó­don van ágyazva, mimellett egyik oldala a légköri nyomásnak, másik oldala pedig 4? a szívó csőben uralkodó nyomásnak van kitéve. Minthogy az elrendezésnél csak a szelepcsuklókban lép fel súrlódás, ami azonban mint vékony csapok vagy efélék súrlódása nagy mértékben csökkenthető, 45 az elrendezés sokkal érzékenyebb, mint az eltolható dugattyúk, mimellett (úgy mint azoknál) nagy állítóutak és így pontos szabályozás érhető el. Különösen kedvező a csapószelep lengő mozgása azért is, mert 50 annál különösen egyszerű módon, pl. a rúgó ellenerő támadási pontjának a csapó­szelep síkjából való elhelyezése által, már aránylag csekély rúgóhossznál és megfe­lelően csekély helyszükségletnél a rúgó- 55 erőnek az összes szelepállások számára megközelítőleg állandóan egyenlő for­gatónyomatéka érhető el. Ez azonban azt jelenti, hogy a szabályozó állítóereje az összes szelepállásoknál megközelítőleg 60 egyenlő. A fordulatszám változása szoká­sos módon a rúgóterhelés változtatása, különösen célszerűen pedig a beszívott légáram fojtása folytán következhetik be. Utóbbi esetben ugyanazon töltésbeállítás 65 számára a nyomást átalakító szervre (csapószelepre) ható erők az összes fordu­latszámoknál ugyanazok maradnak, tehát a szabályozó az összes fordulatszámoknál is egyenlő szabályozó energiával bír. Ez 70 jelentékeny előnyt jelent, a nagy mérték­ben változó fordulatszámokhoz való, ismert röperős szabályozókkal szemben, melyek­nek energiája csekély fordulatszámnál erő­sen csökken és melyek ez oknál fogva a 75 normális nagy fordulatszámokhoz túl van­nak méretezve. A találmány szerinti szabályozás min-

Next

/
Thumbnails
Contents