96556. lajstromszámú szabadalom • Gabonaosztályozó henger cséplőgépek s hasonlók számára

Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96556. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Gabonaosztályozó henger cséplőgépek s hasonlók számára. Jelinek Márton művezető Budapest. A bejelentés napj& 1928. évi január hó 23-ika. Ismeretesek oly osztályozó hengerek, melyeknél egy vagy több sodrony egy hen­ger palástfelületén csavarmenetszerüen van felcsavarva és ezen sodronyok egyes 5 menetei közti hézagok képezik a gabona vagy más szemes anyag átbocsátására való osztályozó nyílásokat. Az osztályozó héza gokat képező sodronyok a henger alkotója vagy meredek csavarmenetek mentén el-10 rendezett bordákra vagy sodronyokra vol­tak erősítve és elcsúszás ellen különféle módokon biztosítva. Jelen találmány már most ezen osztá lyozó hengerek olyan berendezésére vonat 15 kőzik, mely az osztályozó hézagokat ké­pező sodronyoknak az őket tartó bordákon, illetve sodronyokon való elcsúszását az ed digieknél egyszerűbb módon meggátolja. A csatolt rajzon az osztályozó henger 20 palástjának egy kis része az 1. ábrán felülnézetben és a 2. ábrán a henger alkotója mentén vett hosszmetszetben van feltüntetve. Az osztályozó henger palástfelületén 25 csavarmenetszerüen elrendezett sodrony (a)-val és a köztük levő osztályozó héza­gok (b)-vel vannak jelölve. Azon sodro­nyok, melyek az osztályozó hengeren me­redek csavarvonalak mentén vannak el-30 rendezve' és az (a) sodronyokat tartják, (c)-vel vannak jelölve. A találmány értelmében már most ezen (c) tartósodronyokon kis (d) mélyedések vannak kiképezve, melyekbe az (a) sod­ronyok a felcsavarásnál beilleszthetők és 35 melyek ezen (a) sodronyok elcsúszását meggátolják. Az (a) sodronyoknak az őket tartó (c) sodronyokkal való kereszte­zésénél a szokásos (e) sodronykötést alkal­mazzuk, mely az (a) sodronyokat a (c) 40 sodronyokhoz köti. Ezen (e) sodronykötés a jelen találmány szerinti berendezésnél igen könnyen ké­szíthető, mivel a két egymást keresztező sodrony a kötés számára szükséges terel 45 teljesen szabadon hagyja. A (d) mélyedéseket a (c) sodronyokon legcélszerűbben úgy képezzük, hogy a (c) sodronyokat két kerék között vezetjük, il­letve húzzuk keresztül, melyek egyike 50 sima, a másik pedig a (d) mélyedéseknek megfelelő dudorodásokkal vagy fogakkal van ellátva, melyek a kellő nyomás alkal­mazásánál a (c) sodronyokba benyomód­nak és így a (d) vájatokat a sodrony áthú 55 zásánál létrehozzák. Szabadalmi igények: 1. Osztályozó henger szemes anyagok szá­mára, melynél a henger palástfelületén egy vagy több sodrony csavarmenet- 60 szerűen úgy van felcsavarva, hogy az egyes menetek közti hézagok az osz­tályozó nyílásokat képezik, azzal jelle­mezve, hogy az osztályozó hézagokat

Next

/
Thumbnails
Contents