96530. lajstromszámú szabadalom • Kombinációs zár főleg pénzszekrényekhez, kazettákhoz és efélékhez

_ Megjelent 1939. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^B® SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96530. SZÁM. — VlII/d, OSZTÁLY. Kombinációs zár fó'leg pénzszekrényekhez, kazettákhoz és effélékhez. Sima Sándor lakatossegéd Budapest. A bejelentés napja 1927. évi május hó 28 ika. A találmány pénzszekrényekhez, kazet­tákhoz és effélékhez való kombinációs zárra vonatkozik és lényege abban áll, hogy a pénzszekrény ajtajának vagy ka-5 zetta fedelének vagy általában valamely becsukott helyzetben lévő szárnynak rög­zítésére szolgáló szerv vagy szervek, pl. toló- vagy forgóreteszek két vagy több, magukban véve ismert kiképzésű, kerüle-10 tűkön betűkkel vagy számjegyekkel ellá­tott állítótárcsákból és ezekben elrendezett rögzítőgyűrűkből álló kombinációs zárral akként függnek össze, hogy ezek tárcsái­nak a jelszóra vagy az adott számra való 15 beállítása után és egy nyomógomb meg­nyomása mellett az elreteszelő szerv vagy szervek felszabadulnak, mikor is ezek záróhelyzetükből a nyitott helyzetnek megfelelő állásba mozgathatók el. 20 A fentiek szerint kiképezett kombinációs zár egy példaképeni foganatosítási alakja további jellemző ismérveivel együtt egy pénzszekrényen való alkalmazása mellett a csatolt rajzon van feltüntetve. Az 25 1. ábra a kombinációs záraknak és a tolóreteszeket mozgató kézikeréknek pénz­szekrény-ajtón való elrendezését elülnézet­ben mutatja be. A 2. ábra a pénzszekrény-ajtó hátsó olda-30 Iára szerelt toló-reteszeket, ezeknek veze­tését és egymással való kapcsolatát hátul­nézetben tünteti fel. A 3. ábra a pénzszekrény-ajtó felülnézete, a 4. ábra annak függőleges középvonala 35 mentén vett hosszmetszet, Az 5. ábra a 2. ábra vonala mentén eszkö­zölt metszet. A 6. ábra a kombinációs zár egyik állító­tárosájának homloknézete. A 7. ábra egy ily állítótárcsához való rög- 40 zítőgyűrűnek elülnézete, míg végül a 8. ábra az állítótárcsák leszorításához való tányér kulcsának nézete. A bemutatott foganatosítási példa sze­rint a pénzszekrény ajtaján, előnyösen a 45 függőleges középvonalban, süllyesztett fejű (18) csavarok segélyével két (19) alátétle­mez van megerősítve, melyeknek körke­resztmetszetű, de négyszögkeresztmetszetű, hosszanti horonnyal ellátott (20) rúdjai a 5t» magában véve ismert módon kiképezett kombinációs zárat alkotó, egymásra helye­zett és egymáshoz képest elforgatható (1) állítótárcsák (1., 3. és 4. ábrák), illetve ezek mindegyikében elrendezett rögzítő- 55 gyűrűk (7. ábra) felvételére szolgálnak. Az egymásra helyezett állapotban csonka­kúpalakot adó és kerületükön betűkkel vagy számjegyekkel ellátott (1) állítótár­csák leszorítására a 8. ábrán látható kulcs 60 segélyével a (20) rúd végére csavarolható, gömbsüvegszerű (22) tányér szolgál. Az (1) állítótárcsák és az ezekben elhe­lyezett rögzítőgyűrűk akként vannak ki­képezve, hogy az állítótárcsák kellő át- 65 mérőjű, központos furatai, melyekben a rögzítőgyűrűk helyet foglalnak, belső fo­gazással vannak ellátva, úgyhogy a rög­/átőgyűrűk fogszerű (23) orra (7. ábra) a beállításnak megfelelően az állítótárcsa 70 egyik vagy másik (24) foghézagában he­lyezkedik el (6. ábra), miáltal az állító­tárcsának és a hozzátartozó rögzítőgyűrű­nek viszonylagos helyzete biztosítva van. A rögzítőgyűrűk azonfelül befelé irányuló 75 (12) peremmel is el vannak látva, mely azonban folytonosságában egy helyen megszakad, úgyhogy (21) hézag áll elő.

Next

/
Thumbnails
Contents