96523. lajstromszámú szabadalom • Nyomott tömítésű membránfelerősítés száraz gázórákhoz

Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96523. SZÁM. — Vll/f. OSZTÁLY. Nyomott tömítésű membránfelerősítés száraz gázórákhoz. G. Kromschröder Aktiengresellschaft cég Osnabrück. A bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 31-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi november hó 12-ike. Száraz gázórák membránjának felerősí­tése általában nehézségekkel jár. A felerő­sítés többnyire forrasztással történik. Ez azonban egyrészt, megnehezíti a kicseré-5 lést s így körülményessé teszi a javításo­kat, másrészt gyakran megtörténik, hogy a membránbőr megsérül. Ezenfelül a membránköpeny és a membrán kiképzésé­ben a forrasztás lehetővé tételére tekintet-10 tel kell lenni. Megkísérelték a forrasztást nyomott tömítéssel helyettesíteni. Kétféle ily megoldás ismeretes. Az egyik abban áll, hogy a membránköpenyt egy kari­mára csavarokkal erősítik fel; a másiknál 15 a membránköpenyeket beakasztják vagy egy tömítési helyhez szorítják. A csava­rokkal való rögzítésnek az a hátránya, hogy a membrántükrön a csavarok behe­lyezésére nyílást kell kiképezni, amely a 20 felerősítés után forrasztással vagy más úton bezárandó. A másik megoldásnál egyoldalú igénybevételek lépnek fel, ame­lyek idővel tömítetlenségre vezetnek. A találmány szerinti nyomott tömítésű 25 membránfelerősítésnél a membránt tartó köpenyre két szorító elem hat, amelyek a köztük fekvő csatornacsatlakozás két olda -lán vannak elrendezve. Szorító elem gya­nánt a találmány szerint két, a membrán-30 köpeny peremére ható s az óraházon tá­maszkodó betét-ék nyer alkalmazást. A szorításnak ezen módja sztatikailag hatá­rozott, mivel az ékektől származó forgató­nyomatékok egymással szemközt hatnak, 35 tehát egyenlő beszorítás mellett egymást kiegyenlítik. így tehát a találmány sze­rint karimaszerüen kiképezett összekötés! hely egyenletesen szorítható le. A rajzok a találmánynak egy kiviteli 40 alakját ábrázolják. Az 1. ábra a nyitott gázóra oldalnézete; a 2. ábra annak függélyes metszete; a 3. és 4. ábrák részleteket ábrázolnak nagyobb léptékben; az 5. ábra a 3. ábra egy részének oldal- 45 nézete; a 6. ábra a felerősítés alsó résizét hossz­metszetben, a 7. ábra ugyanezt felülnézetben, végül a 8. ábra keresztmetszetben mutatja. A 50 9. ábra az alsó rész oldalnézete nagyobb léptékben. A 10. ábra a membránköpenynek a gáz­csatornához való csatlakozását mutatja. A (4) membránköpenyre a (44) bőr út- 55 ján a (42) és (45) lemezek vannak felerő­sítve. A készüléknek ez a bőrrel elzárt része, mint ismeretes, a munkateret al­kotja s ennélfogva a számlálóművel van összekötve. Ezt az összekötést a (8) ten- 60 gelyre erősített, az 1. ábrán pontozottan berajzolt (43) lengőkar eszközli. A (8) ten­gely áthatol a (71) közfalon s felső végén az érthetőség kedvéért nem ábrázolt úgy­nevezett haj tógéphez csatlakozik, amely 65 az egyes kamráknak a fő- ill. leágazó­vezetékekkel való összeköttetését eszközli. A (4) membránköpenyen a (41) közép­nyíláson körülfutó (40) borda van ki­képezve, amely az (5) gázcsatorna (55) fa- 70 Ián kiképezett (30) horonyban elrendezett (3) tömítőgyűrűvel működik össze. A (3) tömítőgyűrűt külső kerületén a (33) kö­rülfutó borda határolja. A találmány szerint a membránberen- 75 dezést a membránköpeny karimájára ható, a készülék belseje felé irányuló nyomás rögzíti a gázórához. Ezáltal a (40) borda erősen a (3) tömítőgyűrűhöz szorul s a

Next

/
Thumbnails
Contents