96485. lajstromszámú szabadalom • Kályha fűrészpor gyaluforgács, száraz tengeriszár és hasonló tüzelőanyagok elégetésére

Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYT jj^^jj^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96485. SZÁM. — H/h. OSZTÁLY. Kályha fürészpor, gyaluforgács, száraz tengeriszár és hasonló tüzelőanyagok elégetésére. Groedel Richárd báró nagyiparos Budapest. A bejelentés napja 1927. évi december hó 14-ike. A fűrészpor, gyalúforgács, száraz ten­geriszár stb. elégetésére szolgáló kályhák abban a. hiányban szenvednek, hogy a lég­huzam. nem jól szabályozható, ami által 5 iüstképződés lép fel és a tüzelés nem gaz­daságos. A találmány ezen hátrányok el­hárítását célozza, mit azáltal érünk el, hogy a kályha alján légtolattyút alkalma­zunk, mely a levegő számára való fő-10 beömlő-nyílást szabályozza és betolt hely­zetében a levegő számára mellék-beömlő­nyílást tesz szabaddá, míg a légtolattyú­nak valamely közbenső helyzetbe való ho­zása által a fő- és melléknyílások teljes le-15 zárását érjük el. Hogy tökéletes elégést tegyünk lehetővé, a kályhának a fedelét tolattyúval látjuk el, mely szekunder le vegő belépését biztosítja. Hogy teljesen zárt légtolattyú esetén a fűrészpor kialvá-20 sát megakadályozzuk, a kályha fedelénél levő tolattyút kis lyukkal látjuk el, me­lyen át a tolattyúnak csekély mértékű ki­húzásánál kis levegőmennyiség jöhet be. Utóbbi részben lefelé áramlik, azután a 25 fűrészportartó oldalsó nyílásain át annak fenéklapja alá jut, majd az izzó forgácso­kon keresztül hatolva felfelé emelkedik, részben pedig fent a fűrészportartóból fel­szálló gázokkal keveredik és ezeknek töké-30 letes elégését eredményezi. Ilyen eljárás­sal lehetséges a kályhát egyszeri begyúj­tás után majdnem egész nap melegen tar­tani, anélkül, hogy utána,töltés vagy kü­lön felügyelet szükséges volna. 35 A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen! foganatosítási alakját függő­leges metszetben szemlélteti. Az (1) légtolattyú, mely a (2) fogantyú segítségével a (3) vezetékben eltolható, a levegő számára való középső főbeömlőnyí- 40 lás szabályozására szolgál, melyet az (5) fenéklap (4) csőtoldata képez. Az (5) fe­néklap a (6) kályhaköpenybe van he­lyezve, melyből a (7) füstelvezető cső ol­dalt kinyúlik. Az (5) fenéklapon a (8) lyuk 45 van, mely alatt betolt (1) légtolattyú ese­tén utóbbinak (9) lyuka helyezkedik el. Az (5) fenéklap alatt a kihúzható (10) hamuszekrény van elrendezve. A kály­hába ismert módon a (11) fűrészportartó 50 van behelyezve, melynek lyukasztott (12) fenéklapja középen úgy lefelé, mint fel­felé nyúló csődarabbal van ellátva. A fű­részportartóban, fenéklapja alatt, a (14) légnyílások vannak kiképezve. A veder- 55 alakú fűrészpor tar tó megfogására a (15) fül szolgál és a (13) csődarabra a (17) fo­gantyúval ellátott (16) cső van ráhelyezve. A (18) kályhafedél közepén a (19) lyuk van, mely a (20) vezetékben vezetett (21) 60 tolattyúval elzárható. A (21) tolattyún a kis (22) lyuk van, melyen át a kályhába levegő bocsátható, ha a tolattyút kissé ki­húzzuk. A kályha használata úgy történik, hogy 65 a fűrészport a cső körül a fűrészportartóba tömjük, azután utóbbit a kályhába helyez­zük. Ezt követőleg a (16) csövet óvatosan kihúzzuk, hogy az égéshez szükséges lég­csatorna képződjék. Majd a fedélt a kály- 70 hára helyezzük és az (1) és (21) tolattyút egészen kihúzzuk. Ha most fölülről a (19) lyukon át égő papírosdarabkát dobunk be, úgy a fűrészpor felül meggyullad. Ezek után a (21) tolattyút a rajzban feltüntetett 75 helyzetbe hozzuk. Az égést az (1) tolattyú

Next

/
Thumbnails
Contents