96482. lajstromszámú szabadalom • Fonószivattyú

Megjelent 1929. évi oktober hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 96482. SZÁM. — IVh/1. OSZTÁLY. Fonószivattyú. Alex FriecLmann cég- Wien. A bejelentés napja 1928. évi májas hó 5-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi május hó 3-ika. Fonósziva tyúkat tudvalevőleg műselyem­gyártáshoz való fonógépeken használnak és arra szolgálnak azok, hogy a beléjük vezetett fonóí'olyadékot a fonószáj darabok-5 hoz szállítsák. Gondoskodtak itt arról, hogy ezeket a fonószivattyúkat gyorsan és egy­szerűen lehessen a fonógépekre szerelni és éppoly gyorsan lehessen azokról újból leszerelni, amennyiben ugyanis mindegyik 10 fonószivattyú befogógyűrűvel van ellátva a fonófolyadék hozzávezetésére és azzal szemközt egy második befogógyűrűvel a fonófolyadék kieresztésére. Ez a kivitel általánosan szokásos, azon-15 ban maguk a fonógépek nem mindig egyenlő kivitelűek, ellenkezőleg: a hajtó fogaskerekek és a fonófolyadékot be- és elvezető csövek elrendezése és a fonószi­vattyú befogásának mikéntje esetről-esetre 20 különböző. Ebből jelenleg sok nehézség származik a szerkesztőre, amennyiben a fonószivattyúk szerkesztésekor, a külön­böző beépítési módokra és beépítési mére­tekre tekintettel kell lennie. 25 A jelen találmány a fonószivattyúk olyan berendezésében áll, mely egyszerűen teszi lehetővé, hogy a szivattyú főrészeit, ne­vezetesen azokat, melyek a folyadékszállító mechanizmust képezik, tehát a hengert, a 30 dugattyút és a hajtó szerkezetet, vala­mennyi beépítési és befogási módhoz egy­öntetűen alkalmazzuk, úgyhogy csak egy, aránylag egyszerű és olcsón előállítható, a szivattyúval oldhatóan összekötött részt 35 kell, esetről-esetre, a beépítési módhoz alkalmazni. Ez a berendezés lényegileg abból áll, hogy a befogógyűrűket és a be- és elvezető nyílásokat tartalmazó fonószivattyúrész 40 különálló darabot képez, mely a szivattyú többi részével könnyen összekapcsolható, illetve arról könnyen levehető. A mellékelt rajz a találmány néhány foganatosítási példáját tünteti fel és pe­dig az ' 45 1. ábra a berendezéssel ellátott, ismert fajtájú fonószivattyút hosszmetszetben mu­tatja, míg a 2. ábra ennek a be- és elvezető csator­nát tartalmazó, levehető gyűrűrészét felül- 50 nézetben ábrázolja. A 3., 4., 5. és 6. ábra különböző kivitelű fonógépek befogószerkezeteit tünteti fel. A rajzon (1) jelöli a dugattyúkat, me­lyek a (2) tengellyel együttforgó, a dugaty- 55 tyúk hengerét tartalmazó (3) vezérlő du­gattyúban vezettetnek. Az (1) dugattyú­kat, a forgatható (3) vezérlő dugattyút és a hajtószerkezetet tartalmazó (6) rész, az azt körülvevő (7) gyűrűvel, (8) csavar- 60 kötés útján, oldhatóan van összekötve. Ez a (7) részt tartalmazza a (4) bevezető és az (5) kivezető csatornát a fonófolyadék számára, mely rendszerint légnyomás alatt jut be az egyes hengerekbe és onnan, az 65 (1) szállító dugattyúk nyomása alatt a i'onószájdarabokhoz szoríttatik. A 3., 4., 5. és 6. ábra a fonószivattyúk különböző el­rendezési módját mutatja. Itt (10) jelöli a fonófolyadékot vezető csövet, melyhez 70 párhuzamos elrendezésben, az egyes fonó­szivattyúk vannak kapcsolva, melyeket egy­egy (11) befogó szerkezet tart fogva. Ekkor a befogás módja szerint, a szivattyú, illetve ennek dugattyúja, vízszintesen, függélyesen 75 vagy ferdén lehet elrendezve. A találmány értelmében, mindegyik befogási módhoz, csak a (7) gyűrűt kell a fonógép külön­leges viszonyaihoz alkalmazni, míg a (6) tulajdonképeni fonószivattyú ezzel a (7) 80

Next

/
Thumbnails
Contents