96418. lajstromszámú szabadalom • Ujítás kanalas vetőgépeken kukorica négyzetbe ültetésére

Megjelent 192 9. évi október hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96418. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Újítás kanalas vetó'gépen kukorica négyzetbe ültetésére. Kovács Mihály gazdálkodó Ebes-Puszta. A bejelentés napja 1927. évi december hó 5-ike. A találmány tárgya kanalas vetőgép, mellyel az eddig szokásos dróthuzal alkal­mazása nélkül lehet négyzetbe ültetni. A találmány tárgya a csatolt rajzon 5 példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a vetőgép oldalnézete, a 2. ábra a vetőgép hátulnézete, a 3—6. ábrák pedig részletrajzok. 10 A gép két kisebb átmérőjű mellső (1) és két nagyobb átmérőjű hátsó (2) keréken nyugszik. Az egyik hátsó (2) keréken a ke­rékabroncs belső oldala és a kerékagy kö­zött a (3) nyomjelzővas van megerősítve, 15 mely menet közben a kerékkel együtt fo­rog. Ugyanezen kerékre a (4) abroncs van felerősítve, melyből az (5) tengellyel pár­huzamos irányban célszerűen négy darab (6) bütyök áll ki. A gépvázon a (7) ke-20 reszttengely van forgathatóan csap­ágyazva és erre a (8) ütközőkar van fel­erősítve, mely belényúlik a (6) bütykök forgási pályájába. A (8) ütközőkar (9) hu­zal, (10) rúd és (11) tengely közbeiktatá-25 sával a (12) emeltyűvel van összekötve, mely emeltyű a (13) csoroszlyák felemelé­sére szolgál. A (9, 10, 11) áttételeknek az a rendeltetésük, hogy a csoroszlyák feleme­lésekor a (8) ütközőkart kitérítsék a (6) 30 bütykök pályájából. A (13) csoroszlyák (14) tartókarja belső csatornával készül (5. ábra) és ezen csatornában (15) rúd vo­nul végig, melynek egyik vége a (7) ten­gelyre felerősített (16) karral van csukló-35 san összekötve, másik vége pedig a (17) rúgó közbeiktatásával a (18) magtölcsér­ben elhelyezett (19) elzárólappal van ösz­szekötve (4. ábra). A (14) csoroszlyakar vége (20) fejhez van erősítve, mely fej a gépvázon ide-oda tologatható (5. ábra). 40 A (13) csoroszlyák felső részén (21) áll­ványzat van elrendezve (4. ábra) melynek (22) rúgó támaszkodik neki. A (23) mag­tartály oldalán, a kanalas vetőgépeknél közismert (28) csillagkerék van elren- 45 dezve, mely a szemmerítő kanalakat mű­ködteti (3. ábra). Ez a csillagkerék a (27) fogaskerékkel kapcsolódik, ennek fogaiba pedig a (26) fogaskerék fogai kapaszkod­nak (3. és 2. ábrák). A (26) kerék tenge- 50 lyére a (25) fogaskerék van elcsúsztatható módon ráhelyezve és a (25, 26) fogaskere­kek agya fűrészfogszerű kivágással van ellátva, melynél fogva a két kerék össze­kapcsolható. A (25) fogaskerék a (2) ke- 55 rékre szerelt, a vetőgépeknél közismert (29) fogaskerékkel kapcsolódik. A (25) ke­rék rúgó hatása alatt áll, mely a (25) ke­reket a (26) kerék felé szorítja. A (25) ke­rék a (24) tolórúdhoz van hozzákapcsolva, 60 mely rúd a (12) emeltyűvel áll összeköt­tetésben. A (3) nyomjelzővassal felszerelt (2) kerék mellett a gépvázon a (31) tá­masztest van függélyes irányban elmoz­gatható módon felerősítve. Ennek (32) 65 tartórúdja fogazva van, melybe a (33) íves vezeték mentén elforgatható (34) emeltyű (35) karnyúlványa beléakaszt­ható. A gép működése a következő: Vontatás 70 közben a (2) kerék (4) abroncsára szerelt (6) bütykök sorban beléakadnak a (8) üt­közőkarba és az ütközőkart helyzetéből ki­billentik, miáltal a (7) tengely is elfor­dul csapágyában. Ezen elfordulás foly- 75 tán a (16) kar a (15) rudat hátrarántja, miáltal a (19) elzárólap a magtölcsért szabaddá teszi, úgyhogy a tölcsérből a

Next

/
Thumbnails
Contents