96416. lajstromszámú szabadalom • Lazító szerkezet egykamrás nyomó légfékek vezérlő szelepei számára

Megjelent 1929. évi október hó lo-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96416. SZÁM. — Y/b. OSZTÁLY. Lazítószerkezet egykamrás nyomólégfékek vezérlőszelepei számára. Knorr-Bremse Aktieng-esellschaft cég* Berlin-Lichtenberg'. A bejelentés napja 1927. éri julius hó 21-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi augusztus hó 6-ika. A találmány lazítószerkezetre vonatko­zik egykamrás nyomólégfékek vezérlő­szelepei számára, mely arra szolgál, hogy a lazítási folyamatot a segédlégtartály-5 nak a lazítással egyidejűleg végbemenő újratöltéshez képest eleinte késleltesse és a segédtartály maximális nyomásának, illetve a segédtartály és a vezeték közötti nyomáskiegyenlítődés elérése után a la-10 zítási folyamatra gyakorolt késleltető ha­tást megszüntesse, úgyhogy ettől a pilla­nattól fogva a lazítás gyorsan és zavar­talanul megy végbe és az egész lazítási folyamat nem igényel több időt, mint a 15 lazítást késleltető eddigelé ismeretes szer­kezetek alkalmazása esetén. Az eddigelé ismeretes berendezéseknél abba a kiömlő csatornába, melyen a fék­hengerlevegő, lazításkor a szabadba áram-20 lik, fojtó berendezést iktattak és ezáltal elérték, hogy a lazítás fokozatosan, még pedig ugyanabban a mértékben megy végbe, mint a segédlégtartalék feltöltése, úgyhogy a két folyamat befejezése idő-25 rendben összeesik. Fokozatos lazítást megengedő ismert egykamrás nyomólégfékeknél a követke­zőt figyelték meg: Ha lejtésben való menetnél a fékező 30 hatásnak csak csekély mérséklése válik szükségessé, akkor a mozdonyvezető a vezetőfékszelepet sokszor nem hozza a töl­tési állásba, nehogy a lazítási fokozat túlnagyra növekedhessek, hanem a fék-35 szelepet a menetállásba állítja. Eközben a vezetéknyomás-szabályozó i'őtartályleve­gőt fojtva enged a fővezetékbe beáram­lani. Kitűnt már most, hogy emellett a fékhatás ugyan csökken, azonban a segéd­tartálynak feltöltése nem történik ugyan- 40-abban az ütemben. Kézenfekvő, hogy ily körülmények között a féknek többször egymásután eszközölt kiszolgálásánál az előbb említett értelemben a fékezőerő­tartalék, elvben kimeríthetetlen fékeknél 45 is, mindinkább eltűnik. Ennek kiküszöbö­lését célozza a jelen találmány. Ezt a célt azáltal érjük el, hogy külön szelepes szerkezet a lazítási folyamatot akként befolyásolja, hogy ez a segédlég- 50 tartály újbóli feltöltésének megtörténtéig fojtva megy végbe és csak ettől a pilla­nattól kezdve bocsáttatik a fékhenger tar­talma gyorsan a szabadba. Ennek a célnak keresztülvitelére a ta- 55-lálmány szerint a vezérlőszelep által uralt kiömlési csatornába oly szelep van beépítve, melyet egy a nyitás értelmében ható rúgó terhel és mely membránnal, ve­zérlődugattyúval vagy azonos hatású 60' szerkezettel van ellátva, mely az említett rúgóval szemben fekvő oldalon van ki­téve a fékhenger nyomásának. A mem bránfelület és a rúgófeszültség emellett a találmány szerint úgy van egymásra 65 hangolva, hogy a rúgó a membránra ki­fejtett nyomást akkor győzi le, ha ez bi­zonyos csekély értékre süllyedt. A szelep­testben fojtófurat van elrendezve, mely zárt szelepnél a szelepháznak egy a sza- 70 badba vezető nyílásával fedeződik. Nyi­tott szelepnél az utóbbi a kipuffogó csa­tornával közlekedik. A rajz a találmány példaképem foga­natosítási alakját tünteti fel. Az 75-1. ábra a találmány szerinti szerkezet metszete. A

Next

/
Thumbnails
Contents