96390. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csontenyvnek különösen a csontnak macerációja utján való előálllításáráa

Megjelent 322. évi október li ó lfi -én . MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96390. SZÁM. — Xl/d. OSZTÁLY. Eljárás csontenyvnek különösen a csontok macerációja útján való előállítására. Balla Miklós téglagyáros Szántód. A bejelentés napja 1928. évi május hó 7-ike. A találmány csontenyvnek különösen a csontok macerációja útján való előállítá­sára szolgáló eljárásra vonatkozik és oly eljárás létesítését célozza, mely a csont-3 enyvnek az eddiginél gazdaságosabb mó­don való előállítását teszi lehetővé. A ta­lálmány szerinti eljárást a következőkben ismertetjük: A tetszőleges, pl. ismert módon tökéle-D tesen zsírtalanított, előtisztított és aprított csontokat a tulajdonképeni enyvtelenítés előtt vegyszerek segélyével való szterili­zációnak vetik alá. Célszerűen oly vegyszereket választanak j és ezeket úgy alkalmazzák, hogy a szteri­lizáció közben egyidejűleg a legfelső csontréteg, az úgynevezett epidermis lazu­lása is beálljon, hogy az enyvtelenítés kö­vetkező műveletei során a gőz és folyadék 3 behatolása megkönnyíttessék és tökélete sebb legyen. Az említett műveletet mace­rációnak nevezik és ezt a találmány értel­mében a következőképen eszközöljük: A célszerűen szárazon előtisztított cson-5 tokát oly magas fatartályokba töltjük, melyek felül nyitottak és alsó részükben fából való szitafenékkel vannak ellátva, mely felett jól elzárható búvónyílás lehet elrendezve. A szitafenék alatt pl. ólomból 0 való csőkígyó foglal helyet, mely számos kis nyílással van ellátva. A szitafenék alatti telt fenék legmélyebb pontján a le­csapolás lehetővétótelére kibocsátócsap van elrendezve; a tartányok magassága 5 pl. körülbelül 4 méter, átmérőjük pedig pl. körülbelül 180 cm. lehet, úgyhogy be­fogadóképességük körülbelül 3000 kg. zsír­talanított csontmennyiségnek felelhet meg. A tartányba betöltött csontokat, az ú, n. csontdarát, vízzel való többszörös mo- 40 sásnak vetjük alá, még pedig az első mo­sást célszerűen oly módon eszközöljük, hogy a tartányba befutó csontokat erős vízsugár segélyével már a tartány töltése folyamán öblítjük körül, amikor is a 45 szennyes víz a nyitott alsó kibocsátócsa­pon át állandóan elfolyik. A csontokkal töltött tartányt végül majdnem a tartány széléig vízzel töltjük meg és a csőkígyó nyílásain át pl. gáznemű szterilizációs 50 vegyszereket, mint pl. kénes savat (S02 ) vagy íormaldehydet vagy effélét ára­moltatunk be, még pedig vagy önmagá­ban, vagy pedig nyomólevegővel keverve, ami által a csontokat fedő víz bizonyos 55 hullámzását idézzük elő. Ezen művelet folyamán a csontokat fedő folyadékot a szterilizációs vegyszerrel fokozatosan dú­sítjuk és a műveletet célszerűen mind­addig folytatjuk, amíg a folyadéknak az 60 illető vegyszerrel való telítését el nem ér­tük. Az ily módon a szterilizációs vegy­szerrel dúsított, illetve telített folyadékot azután huzamosan, pl. körülbelül 24 órán át állni hagyjuk, majd pedig a csontokat 65 fedő folyadékot lebocsátjuk. Ezután tiszta vízzel való többszörös mosást alkalmazunk és a macerációs műveleten átment csonto­kat a diffuzorokba töltjük. A macerációs műveletet nemcsak gáz- 70 nemű vegyszerek segélyével eszközölhet­jük, hanem folyadékokat vagy pedig szi­lárd vegyszerek oldatait is alkalmazha­tunk, így pl. hidrogénsuperoxid a mace­ráció foganatosítására kiválóan bevált. 75 A maceráció eszközlésére alkalmazott telep az előbbiekben ismertetett berende­zéstől el is térhet, amennyiben célszerűen

Next

/
Thumbnails
Contents