96317. lajstromszámú szabadalom • Fénymásolópapír és fényérzékeny lemez, valamint a hozzávaló fénymásoló és előhívó készülék

Megjelent 1939. évi november hó 2-án. *1 AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 96317. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Fénymásolópapír és fényérzékeny lemez, valamint a hozzávaló fénymásoló- és előhívókészülék. KunstMter Vilmos kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1928. évi január hó 31-ike. A találmány tárgya oly fénymásoló­papír, illetve fényérzékeny lemez, mely­nek mind a két oldalára lehet másolni, illetve felvételt készíteni, továbbá ezek 5 részére szolgáló fénymásoló- és előhívó­készülék, melynél a fénymásoláshoz szük­séges idő leteltével a rajzot egy függöny önműködően letakarja, tehát a rajz nem éghet el akkor sem, ha kint felejtik a na-10 pon. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakja ban van feltüntetve ós pedig az 1. ábra a kétoldalán fényérzékeny papír-15 ral való másolásra szolgáló fénymásoló­keret függélyes metszete, a 2. ábra a fénymásolókészülék egy másik kiviteli alakjának függélyes metszete, a 3. ábra a 2. ábra szerinti készülék táv-20 lati képe szétnyitott helyzetben, a 4. ábra a 2. ábra szerinti készülék belső részének távlati képe, az 5., 6., 7. ábrák részletrajzok, a 8. ábra a fénymásolókészülék egy har-26 madik kiviteli alakjánaik belső néaete, a 9. ábra metszet a 8. ábra (A-—B) vonala mentén, a 10., 11., 12. ábrák pedig részletrajzok. A találmány szerinti fénymáeolópapír-30 nál, illetve fényérzékeny lemeznél a papír­nak, illetve lemeznek mind a két oldala van fényérzékeny anyaggal preparálva. Ennek elsősorban az az előnye, hogy a le­rnezmek, illetve papírnak mind a két ol-35 dala felhasználható, emellett a fénymá­solópapírnak két oldalára ugyanazon tárgynak két oldala, pl. homlok- és hát­lapja rámásolható, miáltal a képekből az illető tárgy sokkal könnyebben rekonstru­álható. Az ilyen mindkét oldalán prepa 40 rált fénymásolópapírhoz az 1. ábrán lát­ható fénymásolókeret alkalmazható, mely­nél a (p) fénymásolópapír két oldalára felfektetett (r) rajzpapírt egy-egy (s) üveglap szorítja a fénymásolópapírhoz. 45 Ilymódon a fénymásolópapír mindkét ol­dalára egyidejűleg lehet fénymásolni. A 2—7. ábrákon feltüntetett fénymásoló­keret egyidejűleg előhívószekrény gya­nánt is van kiképezve ós azzal az előnnyel 50 bír, hogy nagyobb rajzok esetén a keret felülete növelhető, továbbá, hogy egy ön­működő szerkezet a fénymásolásra kitett rajzot a szükséges idő leteltével önműkö­dően letakarja. 55 A készülék egy szekrényből áll, mely­nek (a) homlok- és (b) hátlapja doanboriira van kiképezve. A szekrény két féldarab­ból van ö'sszetéve, melyek egyik hosszanti éliik mentén csuklós pántok segélyével 60 olymódon vannak egymással összekötve, hogy szétnyitott helyzetben a domború homlok és hátlap egymás folytatásába esik és egységes domború felületet alkot (3. ábra). A szekrény összecsukott helyze- 65 tében úgy a homlok-, mint a hátlap külön­külön fénymásolókeret gyanánt használ­ható, midőn a rajzlap leszorítására cellu­loid fedőlap lesz alkalmazva. Ha ellenben a szekrényt teljesen szétnyitjuk, kétak- 70 kora domború felületet nyerünk, tehát kétszer olyan nagy rajzok fénymásolha­tók. A szekrény felső részében úgy a hom­lok-, mint a hátlap mögött a kívülről (c) kar segélyével forgatható egy-egy (d) dob 75 van ágyazva (2. és 7. ábrák), melyre (f)

Next

/
Thumbnails
Contents