96274. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szikes talajok megjavítására

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 96274. SZÁM. — X/h. OSZTÁLY. Eljárás szikes talajoknak megjavítására. Kondor Márton építőmester Budapest. A bejelentés napja 1927. évi április hó 20-ika. A bejelentés tárgyát tevő eljárás szikes talajoknak megjavítására, vagyis termő­képessé tételére irányul és lényegileg vul­kánikus tufahamuknak alkalmazásában 5 áll, amelyeket a szikes talajokon, célsze­rűen ezek fölszántása előtt, szétszórunk, illetve elteregetünk. A különböző vulká­nikus tufahamuknak előfordulási módjai és szerkezete, valamint vegyi összetétele LO és reakcióképessége nagyon változatos s mindezzel együtt változik a talajokra ki­fejtett hatásuk is. De maguknak a szikes talajoknak szerkezete és kémizmusa te­rületenként ugyancsak nagyon különböző. 5 Mindebből következik, hogy általános ér­vényű szabályok az alkalmazás módját és a tufahamuk felhasználandó mennyiségét illetőleg az egyes szikes talajnemekre vagy tufaféleségekre nézve nem állíthatók fel. !0 Némely tufaféleségek mindennemű elő­készítés nélkül, közvetlenül felhasználha­tók, mások előkészítendők. Az előkészítés egyszerű aprításban esetleg őrlésben áll, adalékok alkalmazásával vagy ilyenek nél-5 kül. Adalékokként egyrészt mész- és mag­néziavegyületek, másrészt a báziskicserélő­dést általában előmozdító vegyületek pl. természetes vagy mesterséges zeolithok jön­nek tekintetbe. 0 A kísérletek szerint az eddigelé termé­ketlen szikes talajok a tufahamuk hatá­sára termőképesekké válnak. A tufaha­muk kedvező hatása főleg két tényezőre vezethető vissza. Kedvezően befolyásolják, 5 mintegy gyógyítják a talaj rossz szerkeze­tét, nevezetesen annak lég- és víztartó, va­lamint lég- és vízfelvevő, illetve átbocsátó tulajdonságait; másrészt a talajban felhal­mozódott és arra mérgező hatással lévő sók átalakulását és eltávolodását idézik, illetve 40 segítik elő, tehát méregtelenítik a talajt. Ez utóbbi hatás a tufahamuknak kisebb­nagyobb, egyes féleségeknél igen jelenté­keny bázis-kicserélő képességével kapcso­latos, ami a szikes talajokban különöskép 45 érvényesül. A tufahamuknak kedvező hatását a már fentebb említett adalékok egyes talajféle­ségeknél még fokozzák. A tufahamuk azon­felül egyes rnűtrágyaféleségek használatát 50 is elősegítik, nevezetesen ezeket megkötik, mintegy raktározzák, úgyhogy a talajból való kimosódásuk veszélye csökken. Eb­ből folyólag a szokásosnál kisebb meny­nyiségű műtrágyára van szükség. 55 A szikes talajoknál helyenként szoká­sos árkolási, alagcsövezési stb. munkála­tok eredményességét a tufahamuk alkal­mazása fölötte kedvezően befolyásolja. Szabadalmi igények: 60 1. Eljárás szikes talajok megjavítására, azzal jellemezve, hogy a talajokra ter­mészetes állapotú vagy aprított zeoüit­mentes vulkánikus tufahamukat szó­runk. 65 2. Az 1. alatt igényelt eljárás kiviteli módja, azzal jellemezve, hogy az alkal­mazandó tufahamukhoz nem báziskicse­rélő sajátsagú mész, vagy magnézia­vegyületeket adagolunk. 70 3. Az 1. vagy 2. alatt igényelt eljárás ki­viteli módja, azzal jellemezve, hogy a tufahamuk alkalmazását a szokásos ár­kolási, alagcsövezési stb. munkálatok­kal kötjük össze. 75 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents