96264. lajstromszámú szabadalom • Hornyolt tetőcserép

Megjelent 1939. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLTI JHHfl| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96264. SZÁM. — VlH/b. OSZTÁLY. Hornyolt tetőcserép. Bohn Mihály téglagyáros Békéscsaba. A bejelentés napja 1927. évi december hó 21-ike. Jelen találmány hornyolt tetőcserépre vonatkozik, mely nedvességnek, pornak, hónak, stb. két szomszédos cserépsor egy­más felett fekvő tetőcserepei számára 5 való kölcsönös felfekvési felületek men­tén rendszerint bekövetkező behatolását megakadályozó berendezéssel van ellátva és mely régebbi kivitelekhez képest any­nyiban képez javítást, hogy a tetőlécek 10 közötti különböző távolságokhoz való al­kalmazkodás lehetősége mellett fokozott tömítő hatást biztosít. Az imént jelzett feladatot a találmány értelmében azáltal oldjuk meg, hogy a 15 két szomszédos cserépsorhoz tartozó, egy más feletti cserepek számára való felfek­vési felületek közül a lefelé irányuló fel­fekvési felület szabad vége bütyökkel, a felfelé irányuló felfekvési felület pedig 20 ezen bütyköt befogadó, de a tetőcserép hosszirányában a bütyök hosszúságánál nagyobb űrméretű vájattal van ellátva, mimellett a két felfekvési felület egy­másba kapaszkodó fogak sorával is el 25 van látva, melyeknek a tetőlécek minden­kori távolságához igazodó egymásba kap­csolódásától függően a bütyök a vájatban más-más viszonyagos hosszhelyzetet fog­lalhat el. 30 A rajzon a találmány két foganatosí­tási példája látható. Az 1. és 2. ábna két szomszédos, más-más cserépsorhoz tartozó tetőcserép kölcsönös felfekvési felületeit mutatja; a 35 3. ábra pedig a 2. ábra alsó cserepének homloknézetét ábrázolja. A tetőcserép a (d) tetőlécre szokásos módon egy vagy több (c) bütyök segélyé­vei támaszkodik. A mindenkor felül fekvő 40 tetőcserép lefelé irányuló felfekvési felü­letének szabad végén a (b) bütyök v&n kiképezve, mely a mindenkor alul fekvő tetőcserép kölcsönös felfekvési felületé­ben kiképezett (a5) vájatba nyúlik be, amely a (b) bütyköt veszi fel. A cserép 45 hosszirányában az (a5) vájat annyival hosszabb, mint a (b) bütyök, hogy a két felfekvési felületen elrendezett (a) és (b5) fogak különböző kapaszkodás! módja sze­rint a (b) bütyök az (a5) vájatban más- 50 más hosszirányú helyzetet foglalhat el. Ha a felső tetőcserepet lefelé toljuk el, akkor az alsó (b5) fog is az (a5) vá­jatba jut be, míg a felső tetőcserép fel­felé tolásánál a (b5) fog az (a6) vájatba 55 jut, A mindenkor felső tetőcserép a minden­kor alsó tetőcserépen egy vagy több (a7, a9) szegéllyel van alátámasztva, az (a5) vájat mélyebbre van kiképezve, mint az 60 (a) fogak között levő foghézag, úgyhogy (a8) viharléc adódik, mely víz, hó stb. behatolását hatályosan megakadályozza,. A (b5) fogak keresztmetszete célsze­rűen valamivel kisebb, mint az (a) fogak 65 között levő, a (b5) fogak felvételére való foghézagok keresztmetszete, amiáltal a (b5) fogakat a foghézagokon belül is a hosszirányban bizonyos mértékben el le­het tolni, amiáltal a tetőlécek minden- 70 kori távolságához bizonyos alkalmazko­dást is el lehet érni. Az ennek folytán a fogak kapaszkodási helyén adódó légtér a tető szellőztetésére, illetve labirintszeríl tömítés elérésére szolgálhat, vagy pedig 75 a foghézagok és a (b5) fogak között adódó hasíték, mint azt később még ismertetni fogjuk, cementanyaggal tölthető ki. A 2. ábrán látni lehet, hogy a (b5) fo­gak, az (a) fogak, valamint az általuk 80

Next

/
Thumbnails
Contents