96246. lajstromszámú szabadalom • Villamos targonca az alvázon elrendezett külön meghajtással bíró villával

Megjelent 1939. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96246. SZÁM. — Vg/1. OSZTÁLY. Villamos targonca az alvázon elrendezett, külön meghajtással bíró villával. Si emen s-Scli nek ert Werke A.-G. Berlin-Siemensstadfc. A bejelentés napja 1927. évi október hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi október hó 16-ika. Ismeretesek már oly villamos targon­cák, amelyeken külön villamos meghaj­tással bíró vitla van elrendezve. Maga a kötél p. o. arra szolgálhat, hogy azzal egy 5 csatornán egy tisztítóeszközt vagy kábelt húzzunk keresztül. E célból a kötél dobra van felcsévélve. Ha végtelen kötelet hasz­nálunk, akkor annak visszavezetése vé­gett a csatorna másik végén terelőcsigát 10 rendezünk el. Ennél az elrendezésnél elő­fordulhat, hogy a kötél befeszül és a hu­roknak a dobon lévő része ekként rög­zítve lévén, a kötél a csigán sem szalad körül. 15 Ei hátrány kiküszöbölése céljából a kö­télhurok egyik végét felvágjuk és az így nyert két véget egyenként egy-egy dobra csévéljük. A targonca battériájából táp­lált elektromotorral hajtott vitlát e cél-20 ból a találmány értelmében úgy képezzük ki, hogy legalább két helytállóan ágya­zott kötéldobja van, amelyek közül egy­idejűleg csak egy dobot kapcsolunk a vitla-mótorral. A dobok kapcsolására kö-25 zös szerv szolgál. Ez a közös kapcsoló­szerv a vitlamótor tengelyén lengethetően vagy a tengelyirányban eltolhatóan lehet elrendezve és mozgás közben a mótorten­gellyel állandóan kapcsolva marad. 30 A rajz a találmány néhány kiviteli alakját mutatja. Az 1. ábra a targonca előlnézetét, a 2. ábra oldalnézetét, a 3. ábra pedig a lengethető kapcsolótag-35 gal bíró kötélvitlát felülnézetben mu­tatja, a 4. és 5. ábrák a találmány szerinti szer­kezet további változatait mutatják. A vitla hajtómótorával együtt a tar­gonca rakfelületén a szegélyen túl eltol- 40 hatólag van elrendezve. A vitla két (12) 6s (13) kötéldobból áll, amelyek egymás fölött vannak elrendezve és a (14) áll­ványban forgathatólag vannak ágyazva. Mindegyik kötéldob egyik végére (15, 16) 45 fogaskerék van ékelve. A (17) vitlamótor ugyancsak az állványon van elrendezve és a munkát a (18) tengelyére ékelt (19) fogaskerékkel viszi át a dobokra. A (19) fogaskerék e célból állandó kapcsolatban 50 van a (20) csatoló fogaskerékkel, amely a (12) és (13) dobok (15) vagy (16) fogaske­rekeivel váltakozva kapcsolatba hozható. A (20) fogaskerék a (21) kéziemeltyűben van ágyazva, amely emeltyű a (17) mő- 55 tor (18) tengelye körül lengethető. A kézi emeltyű a (14) állványon megerősített (22) kulisszában van vezetve és mindenkori helyzetében (23) dugható csap segélyével rögzíthető. Amint a 2. ábrából látható, a 60 (21) emeltyű három különféle helyzetben rögzíthető, melyek közül a középső üres­járási helyzet. Amint az 1. ábra mutatja, a (24) kötél a (12) dobra felcsavarodik, a (25) kötél a (13) dobról lecsavarodik. A kö- 65 tél vezetésére további (26) csapokon ágya zott (27) vezetőtárcsák szolgálnak. A 2. ábra a targonca működésének ma gyarázatára szolgál. A (24) kötelet a mótor húzza és ezáltal 70 a (28) tisztítóeszközt áthúzza a csatornán. Eközben a (25) kötél a (13) szabadon futó dobról lefut, úgyhogy befeszülés nem áll­hat elő. Ha a csatornatisztító eszköz útjá­ban ellenállásra talál, úgyhogy (24) kötél 75 tovább nem húzható, akkor a rajzban fel nem tüntetett, önmagában ismert csúszó kapcsoló lép működésbe. Ha a (21) kézi-

Next

/
Thumbnails
Contents