96215. lajstromszámú szabadalom • Szögfogószerkezet géperejű járművek pneumatikjai számára

Megjelent 1939. évi november hó 3 -án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 9H215. SZÁM. — XXÍI/2. OSZTÁLV. Szögfogószerkezet géperejti járművek pneumatikjai számára. Mittagr Arthur kereskedő Dieselen. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1926. éri október hó 7-ike. A találmány géperejű járművek pneu matikjai (pneumatik alatt az alábbiakban a légtömlőt és a külső, burkolóköpenyt értjük) számára való szögi'ogószer kezetre 5 vonatkozik, mely a tulajdonkópeni fogó­kat tartó és vezérlő, engedékeny tartószer­kezettel bir. Az ílyfajta, ismeretes szerke­zeteknél bizonyos engedékenység eléretik ugyan, dö nem éretik el az, hogy a fogó-10 szerkezetet olymódon lehessen vezérelni, hogy az tényleg a szükséges helyeken mindenkor íelieküdjék és működjék, azaz ép ott, ahol a szögveszedelem a legnagyobb, nevezetesen a pneumatiknak a tulaj don-15 képeni futófelületén, főleg pedig a kormá­nyozható, mellső kerekeknél is. A fentebb említett hátrányokat, a talál­mány szerint, azáltal küszöböljük ki, hogy a tartószerkezetet kötónyalakú, hajlékony 20 lemezből készítjük; meily egy vagy több részből álhat, mimellett fogóeszközök gya­nánt láncok, gyűrűk, kengyelek, fülek, stb. alkalmazhatók, melyek az egész lemezre vagy pedig annak csak részeire terjednek 25 ki. Ezáltal nemcsak azt érjük el, hogy a fogószerkezet mindig ott fekszik fel, ahol a szögveszedelem a pneumatik számára a legnagyobb, hanem azt is, hogy a lemez a pneumatik minden alakjához illeszked-30 hetik. A kötónyalakú lemez szövetből, bőrből, fából, valamint minden más mozgatható, engedékeny és hajlékony anyagból készít­hető ós pedig egy vagy több darabból. Az 85 utóbbi esetben csíkokból, lemezekből vagy gyűrűkből lehet összetéve. E lemez egy, két vagy több ponton lehet felfüggesztve és amellett a középen átha­jolhat vagy pedig a középrészen lehet 40 megerősítve és a két oldalával lelóghat. Az elrendezése célsizerűen olymódon tör­ténik, hogy a sárhányók alsó oldalán lesz megerősítve; a lemezt tetszésszer int hosz­szabra vagy rövidebbre vehetjüík és az, a jármű előrehaladásának irányában a 45 pneumatikon csúszik. Ezáltal a visszafelé való menet is, hosszú útra, lehetővé van téve. A kötényalakú lemezen megerősített fo­góeszköz vagy eszközök, láncok, gyűrűk, 50 kengyelek, fiiilek, pikkelypáncél, láncpán­cél, drótból való szalagok, csíkok, stb. gyanánt lehetnek kiképezve. A fogók a kötényfelület részeire vagy pedig az egész felületre kiterjedhetnek, a kötény! 55 szélein túl kinyúlhatnak és egy vagy mindkét oldalon lehetnek megerősítve. Lehetséges továbbá a foigókat úgy is el­rendezni, hogy mindenkor csak egyné­hány fogó legyen működésben, míg a töb- 60 biek kicserélés vagy későbbi használat céljából vannak alkalmazva. Ép így a leg­különbözőbb lehetőségek állanak fenn a fogóknak a kötényen magán való megerő­sítésére, mimellett azok a köténnyel inoz- 65 gatható vagy merev összeköttetésben lehetnek. A találmány tárgya a rajzon néhány példaképen vett, foganatosítás! alakban van feltüntetve. Az 70 1. és 3. ábrán ily szöigfogószerkezetnek a pneumatikon felfekvő felületének a felül­nézete; a 2. ábrán az 1. ábra A—B vonala szerint vett metszet; a 75 4. ábrán a B. ábra C—~D vonala szerint vett metszet; az 5. ábrán a szügiogós'/.erkezetnek gép­erejű jármű kerekén való megerősítése vázlatosan van feltüntetve 80

Next

/
Thumbnails
Contents