96202. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági berendezés járműveken, a megengedett menetsebesség túllépésének akár a járművöm, akár kívülről észrevehető jelzésére

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAG YAK KIRÁLY I ^^^^ SZAHADA LM1 BIKÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96203. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Biztonsági berendezés járműveken, a megengedett menetsebesség túllépésének akár a járművön, akár kívülről észrevehető jelzésére. Walmann Antal mérnök Budapest. A bejelentés napja 1927. évi október hó 12-ike. A járműveknél, különösen gépkocsiknál előforduló súlyos balesetek túlnyomó ré­sze, tudvalevőleg a gyorshajtásnak tulaj­donítandó. Vonatkozik ez nemcsak magá 5 nak a járműnek akár más járművekkel, akár más tárgyakkal való összeütközé­sére, hanem azon elgázolásokra is, melyek a vigyázatlanságtól eltekintve, kizárólag abból erednek, hogy a kellő időben való 10 lefékezést ugyancsak a nagy menetsebes­ség hiusítja meg. Világos, hogy a megengedett menetse­besség tállépésének elkerülése, úgy a jármű vezetője, mint a jármű összeütkö-15 zésbe kerülhető egyéb járművek, továbbá a gyalogjárók, sőt a közlekedést ellenőrző hatóságok szempontjából is, akiknek a gyorsan hajtott járművek vezetőivel, il­letve tulajdonosaival sok bajuk akad, 20 egyaránt rendkívül fontos. A gyorshajtás hatásos ellenszere volna a forgalom kellő ellenőrzése, a hatósági tilalmak és bün­tető szankciók (vezetői jogosítvány elvo­nása és egyéb büntetések), ezek azonban 25 eddigelé sok esetben nem tudtak érvénye­sülni, mert a felelősség, kellő bizonyíték hiányában, nem volt megállapítható. A találmány alapgondolata már most az, hogy a gyorshajtásnak mintegy 30 „önműködő", pontos bizonyítéka áll ren­delkezésünkre, ha a megengedett menet­sebesség túllépésének automatikus jelzé­séről gondoskodunk. A gépkocsik vezető­ülésének körzetében alkalmaznak ugyan 85 önműködő sebességmérőt („autótempo­métert" stb.), ezt azonban csak a vezető látja, illetve láthatja, de anélkül, hogy annak előnyét rendszeresen hasznosítaná; a gépkocsivezetők ugyanis a sebesség­mérőt csak elvétve figyelik és pedig leg- 40 inkább csak versenyeknél, illetve gyor­sasági rekordokhoz. Ezzel szemben a találmány szerint a járművön oly sebességjelző berendezést alkalmazunk, melynek jelzése nemcsak a 45 kocsivezető részéről figyelhető, hanem elsősorban kívülről (az útról) szembe­tűnő. Ily módon a gyorshajtás bármikor és bárki által (úgy a gyalogjárók, mint a forgalmat ellenőrző közegek és az egyéb 50 járművek utasai részéről) azonnal és két­ségtelenül megállapítható, ami azt a to­vábbi (lélektani okokból folyó) biztonsá­got nyújtja, hogy a kocsivezető állandó tudatában van annak, hogy a megenge- 55 dett menetsebesség túllépése most már kívülről, bárki által, biztosan ellenőriz­hető lévén, többé nem vitatható és a tila­lom megszegésének reá nézve súlyos kö­vetkezményei elmaradhatatlanok. Ily mó- 60 don a jármű vezetője minden körülmé­nyek között a szabályszerű hajtás kere­tén belül marad, mely körülmény nagy­számú szerencsétlenségnek veszi elejét. Mindé célokat, a találmány szerint, lé- 65 nyegében, a jármű külső oldalán, célsze­rűen, a sárhányó mellső részén, úgy a kocsivezető részére, mint az út felé szembetűnően elrendezett, tehát messzi­ről felismerhető, optikai, jelzőelemekkel 70 (villamos vagy más lámpákkal, karokkal, korongokkal vagy táblákkal, stb.) érjük el, melyeket a jármű valamely forgó ré­szével, pl. az egyik mellső futókerékkel vagy a hajtómű egy pontjával stb. össze- 7c köttetésben álló és a jármű sebességével

Next

/
Thumbnails
Contents