96198. lajstromszámú szabadalom • Könyvelési berendezés

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 96198. SZÁM. — IXa/b. OSZTÁLY. Könyvelési berendezés. Weiss Henrik tanár Bécs. A bejelentés napja 1927. évi májas hó 10-ike. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi julius hó 24-ike. A találmány oly könyvelési berendezésre vonatkozik, melynél egy alátétlemezen a naplólap és a számlalapok befogadására szolgáló szorító sínek vannak elrendezve. 5 Eddigelé két vagy több szorítólécet alkal­maztak és ezeket közvetlenül egymás mel­lett, vagy pedig az alátétlemez két oldalán rendezték el. Ezzel szemben a jelen talál­mány szerint a naplólap szorító sínje az 10 alátétlemez baloldali szegélyén, a számla­lapok szorító szerkezetének vezető sínje pedig a naplószorító síntől jobbra oly tá­volságban foglal helyet, hogy a két sín kö­zött hely marad szabadon a számlahivat-15 kozási oszlop számára. Ez utóbbi tehát a könyvelési berendezés kezelése alatt állan­dóan látható és helyzeténél fogva, írás közben, az író kéz nem takarja el. A számlahivatkozási oszlop tehát a kezelés 20 alatt soha sincs elfedve, hanem betekin­tésre hozzáférhető, ami a könyvelésnek eddigelé el nem ért áttekinthetőségét cbizto-­sítja. A találmány a naplókönyvelési lapokon 25 oly berendezésekről is gondoskodik, me­lyeknek alkalmazása téves könyvelést ki­zár. A berendezés lényege az, hogy a napló­nak «Tartozik» és «Követel» oszlopa m,el­lett, üres teret hagyunk meg a nyomatási-80 nál, melyben a netán tévesen könyvelt tételek az átírási eljárásnál feltűnően je­lennek meg, mivel a hibásan könyvelt számjegyek elszigetelten állanak az üresen hagyott térben és így azonnal szembeöt-35 lenek. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját szemlél­teti. Az 1. ábra a könyvelési berendezésnek ki­sebb léptékű felülnézete. A 40 2. és 3. ábrák a sínnek és a befogó készüléknek fölül-, illetve oldalnézetét tüntetik fel. A 4. ábra keresztmetszet a 3. ábra b—b vonala szerint. Az 45 5. és 6. ábrák a naplóbefogó sín felül-és oldalnézete. A 7. ábra keresztmetszet a 6. ábra a—a vonala szerint. A 8. ábra számlalapot és két személy-, 50 illetve tárgyszámlalapot mutatnak. A berendezés az (1) deszkából (1. ábra) és a számlalap alátétje gyanánt szolgáló (2) lemezből áll. Az (1) deszka szegélyén felemelhető, rugalmas (18) befogó sín fog- 55 lal helyet a naplólap számára. A (3) osz­lopot, mely a «Cég és hely tárgyszámla» felirattal van megjelölve, tehát a számla hivatkozási oszlopot a napló mindig sza­badon láthatóan hagyja. Ettől az oszlop- 60 tói jobbra (4) sín van elrendezve, mely homorúan fekszik, úgyhogy az (5) napló­lap alája tolható. A sín mentén a személy-, illetve tárgyszámlalapoknak tetszőleges helyzetben rögzíthető befogószerkezete csú- 65 szik. A befogószerkezet a (8) rúgók segélyével széttolt két (9) lamellából áll (3. ábra), melyek a lerézselt (11) orrú (10) szögeme­lővel szoríthatók egymáshoz (4 ábra). Az 70 emelőnek visszafelé mozgatásánál a lamel­lák egymástól eltávolodnak és a befogott lapot szabadon engedik. A befogó szer­kezetre f elerősített és (13) működtető gomb­bal ellátott (12) vezeték segélyével (2. ábra) 75 mozgatjuk a befogó szerkezetet a (4) sín mentén és azáltal rögzítjük, hogy csappa-

Next

/
Thumbnails
Contents