96179. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés aromaanyagokat tartalmazó folyadékok, különösen gyümölcsnedvek besűrítésére

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI JUggg| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96179. — IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés aromaanyagokat tartalmazó folyadékok, különösen gyümölcsnedvek besűrítésére. Mihraii K. Serailian üzemvezető Bischofszeli (Svájc). A bejelentés napja 1927. évi november hó 10-ike. Ismeretes aromaanyagokat tartalmazó folyadékok, különösen gyümölcsnedvek, azáltal való besűrítése, hogy a folyadékot folytatólagosan, egymás mögött fekvő fű­> tött falu kamrákon vezetjük át, miáltal a folyadék egy része elpárolog. Az első kam­rában esetleg fejlődő gőzt elkülönítve el­vezetjük, kondenzáljuk és az ezen konden­záció útján kapott aromaanyagot később ) valamennyi kamrán való áthaladás után a besűrűsödött folyadékhoz egészben vagy részben hozzákeverjük. Ezen eljárás hátránya az, hogy az aromaanyagok kivonásának és a besűrí­> tésnek egymástól független szabályozását nem teszi lehetővé. Ha csak kevéssé aka­runk besűríteni, a besűrítendő folyadékot nagyobb sebességgel szállítjuk át a kam­rákon, mintha erősen kell besűríteni. Az ) első esetben a kivonandó aromaanyasok­nak csak kis részét kapjuk, míg a máso­dik esetben az aromaanyagokon kívül a kondenzáció által már mem kívánatos melléktermékeket is kapunk. 5 Ezen hátrányokat a találmány szerinti eljárás és berendezés segélyével kiküszö­bölhetjük. A találmány szerinti eljárással az aromaanyagok kivonását és a folyadék be-0 sűrítését egymás után, külön berendezé­sekben végezzük, hogy ezen műveletek mindegyikének lefolyását a másiktól füg­getlenül szabályozhassuk. A találmány szerinti eljárás keresztül-5 vitelére szolgáló telephez az aromaanyag kivonására szolgáló, egymásután elrende­zett kamrákat és a kamrákon átvezetett folyadék részleges elpárologtatására szol­gáló hőkicserélőkészüléket tartalmazó tar­tályból ós az ebből távozó gőzök számára 40 való kondenzetorból álló első berendezés, továbbá az aromájától legalább részben megfosztott folyadéknak besűrítése céljá­ból való részbeni elpárologtatására szol­gáló, egy sor egymás mögött elhelyezett 45 kamrával és hőkicserélőkészülékkel el­látott második berendezés tartozik. A két készülék célszerűen hasonló ki­képzésű és azok egymástól csak nagyság­ban különböznek, még pedig úgy. hogy az 50 aroma kivonására szolgáló első készüléld kisebb. Előnyösnek mutatkozott az első készüléket úgy méretezni, hogy folyadék­befogadóképessége egy tizede legyen a második készülékének. 55 A találmány szerinti eljárás keresztül­vitelére alkalmas berendezés példaképeni kiviteli alakja a csatolt rajzon van feltün­tetve. Az 1. ábra egy készüléket a 2. ábra 1—1 60 vonala szerinti függélyes metszetben mu­tat. A 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala szerinti vízszintes metszete. A ábra a készülék alsó részének egy 65 síkba való kiterítése. A 4. ábra az egész telepet vázlatos feltün­tetésben ábrázolja. Mint a 4. ábrából látható, az első (A) készülékhez a kezelendő folyadékot a (B) 70 vezetéken át vezetjük. Az aromától meg­fosztott folyadék az (A) készüléket a (C) csövön át hagyja el és a (D) tartányba jut. Az (A) készülék az (E) vezeték segé­lyével az (F) kondenzátorral áll kapcso- 75 latban, míg a kondenzáció útján kapott

Next

/
Thumbnails
Contents