96155. lajstromszámú szabadalom • Erősítő berendezés

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR. KIRÁLYI ^^fflffi, SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96155. SZÁM. — VIL/J. OSZTÁLY. Erősítő berendezés. Bene Miklós oki. elektromérnök Budapest. A bejelentés napja 1927. évi október hö 20-ika. Jelen találmányi leírás egy a beszéd és zenei hangokat, azaz ezen alacsony fre­kvenciáknak megfelelő elektromos rezgé­sek felerősítésére szolgáló erősítő beren-5 dezésre vonatkozik és ugyanazt a szere­pet van hivatva betölteni, mint az elek­tronlámpa. Az elektroncsőnél alkalma­zott elektronok helyett az erősítést elő­idéző mozgóanyag ferrómagnatikus fém-10 nek, mint nikkel és vasnak kolloidált ol­data. Ezen elven alapuló erősítőberendezés kapcsolását az 1. a) és b), szerkezetét a 2. a) és b) ábrák szemléltetik. Egy üveg-15 hengerben lévő térben van elhelyezve a nikkel vagy vasnak valamely folyadék­ban molekulárisán szétporlasztott oldata, melynek fémszemcséi olymódon lesznek a (TI) tekercsben folyó áram által befolyá-20 solva, hogy az (a) és (b) fémelektródák közt az oldat ellenállása a fémszemcsók sűrűsödése és ritkulása folytán a (TI) áram rezgésének megfelelően változik, miáltal a (T2) tekercsben, mely (8) vas-25 magban (B) telep áramától gerjesztve egy segédmágneses mező és az ellenállás­változásnak megfelelő rezgések jönnek létre, mely rezgések a (T3) szekundér te­kercsben egy nagyobb energiájú áramot 30 indukál. (T2) tekercsnek tehát kettős sze­repe van, egyrészt, hogy az oldat szem­cséinek egy bizonyos kezdeti helyzetet ad­jon, másrészt, hogy úgynevezett vissza­csatolás révén (TI) hatását növelje. 85 A 2. a) és b) ábrákon látható szerkezet­ben: (TI) primér és (T2) gerjesztő és visz­szacsatoló és (T3) szekundér tekercs. (1) a kolloidált oldat tere, az jönizáció el­kerülése végett több részre osztva oly­módon, hogy egy cella feszültsége ne ha- 40 ladja túl azt a feszültséget, melynél még jönizáció nem lép fel. (2) a tekercs által gerjesztett segédmágneses meaő. (3) üveg­csövek, (4) keménygummi gyűrű, (5) elek­tródák, (6) fatárcsa, (7, 8) és (9) a (T2) 45 tekercs mágneses köre, anyaga lágyvas lemez. (12) (TI) tekercs mágneses köre, anyaga lágyvas lemez, (10) és (11,12) mág­neses köre, (10) légrés és (11) lágyvas­lemez, (13) rögzítő csavarok és tárcsa, (14) 50 leerősítő láb, (15) alapdeszka. Szabadalmi igények; 1. Alacsonyfrekvenciájú erősítő, jelle­mezve azáltal, hogy az erősítést elő­idéző mozgóanyag vas vagy nikkel 55 kolloidált oldata, mely az irányító mágneses mező befolyása alatt két-két elektróda közt a molekulárisán szét­porlasztott és oldott mágneses anyag rendeződése folytán ellenállását vál- 60 toztatja és ezen változás az elektródák nagyobb energiájú áramkörében az irányító mágnesezésnek megfelelő rez­géseket létesít. 2. Az 1. igénypontban védett erősítő be- 65 rendezés szerkezeti kivitele jellemezve azáltal, hogy a fémes kolloidoldat egy üvegcsőben több rétre osztott térben a cső külső palástján lévő elektródák közt van, mely cső tengelyében a se- 70 gédmágneses mező vasmagja ós vas-

Next

/
Thumbnails
Contents