96150. lajstromszámú szabadalom • Készülék hőnek különböző közegek közötti átvitelére

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAG YA R K I RÁ LY I X^ffl* SZABADALMI MRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96150.. SZÁM. — H/h. OSZTÁLY. Készülék hőnek különböző közegek közötti átvitelére. Waldbrunner Henrik iparos Trieste. A bejelentés napja 1927. évi február hó 23-ika. Olaszországi elsőbbsége 1926. évi március hó 2-ika. A jelen találmányt alkotó és a csatolt rajz 1. ábráján a hosszmetszetben, a 2. ábráján meg az (S—S) mentén húzódó 5 síkkal képzelt keresztmetszetben feltünte­tett készülék a hőnek egyik közegről eltérő hőfokú másik közegre való átvitelére szol­gál és amellett ennek a hőátvitelnek ked­vező hatásfokot biztosít. A LO 3. ábra egy több elemű készüléknek ha­sonló keresztmetszetét szemlélteti. A készülék lényeges része egy hengeres (A) recipiensből áll, melynek oldalfalait számos függőleges síkú kiágazás alkotja, L5 ennekfolytán a recipiens harántmetszete csillagalakú (2. ábra) és a készülék egész magasságában egyforma. A csillagszerű ágak oldalfalai derékszögű négyszög (vagy trapéz). 20 Ennek révén lehetővé válik az említett recipiensben a hőátvivő felületnek igen nagy kifejtése (hiszen a függőleges hajtá­sok száma nagy lehet), anélkül, hogy sok helyre volna szükség. A készülék be-25 fogadó képessége is olyan kicsi lehet, ami­nőt csak kívánunk. A készülék hőszigetelő béléssel ellátott külső (E) burkolat veszi körül. Ha az (A) készülék célszerű (F) hőfor-30 rás hatásának tesszük ki (1. ábra) és ha a recipiensben egy közeget keringtetünk, amely fent a (B) közlekedő csövön érke­zik ós lent a (C) csövön távozik, elérjük, hogy a hő — a készülék különleges szer-35 kezete folytán — az (A) recipiensen át­vonuló közegbe megy át nagy hatás­fokkal. A hőátvitelt még az is fokozza, hogy a találmánybeli készülékben a hőátadás egymással ellentétes értelemben haladó 40 közegek közt történik. A melegítő közeg a recipiens burkolatán kívül alulról felfelé nyomul, míg a melegített közeg a reci­piens belsejében felülről lefelé vonul, ahol a legmagasabb hőfokú övbe jut. 45 A hőforrás, aminek a készüléket kitesz­szük, akár pozitív, akár negatív lehet és ezért a recipiens belsején átvonuló kö­zeg hőfoka a hőforrás minéműsóge szerint vagy emelkedik, vagy leszáll. 50 A fenti leírásból kitűnik, hogy a kérdé­ses készülék számos alkalmazást találhat. Pl. gőzfűtésű, melegvízfűtésű, füstfűtésű, égési távozó gázok fűtötte vízmelegítő ké­szülékben (boiler), folyadékokkal és kü- 55 lönböző gázokkal üzemben tartott fűtőké­szülékekben, kondenzátorokban, desztillá­torokban ós hűtő (fagyasztó) készülé­kekben. A készülék működését jellemzi, hogy a 60 belső közeg felmelegítése harántmetszeté­nek minden egyes pontjában teljesen egyenletesen történik, mivel a belső reci­piens különleges szerkezete folytán a be­lépő közeg a recipiensnek számos külön- 65 böző ága és kisebb részei között megosz­lani kényszerül és a külső közeg minden oldaláról egyenletesen melegíti fel a mindegyik ágat. Különleges alakja révén a készülék el- 70 lenállást alig állít a külső melegítő közeg útjába. Még az esetben is, ha a készülék füstvezetékbe (kéménybe) volna helyezve, ákkor sem fejt ki ellenállást a huzattal szemben, ellenkezőleg még növeli is a hu- 75 zatot. Ezt a jelenséget az a körülmény okozza, hogy a függőleges hajtások a füst irányítását előmozdítják; a füst mozgásá-

Next

/
Thumbnails
Contents