96079. lajstromszámú szabadalom • Kátrány szeparátor

Megjelent 1929. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96079. SZÁM. — IV/i. OSZTÁLY. Kátrányseparator. Société Anonyme La Carbonite cégr Saint-Denis sur Seine. A bejelentés napja 1927. évi november hó 26-ika. Franciaországi elsőbbsége 1926. évi december hó 2-ika. Fák, turfák, lignitek stb. elszenesítésé­nek folyamán kapott gázalakú termékek első szeparálásának célja, hogy a kö­zönséges hőmérsékleten kondenzálható gő-5 zöknek és az ily körülmények között nem kondenzálható gázoknak egymástól való lehető legteljesebb elkülönítését érjük el. Ezen célra oly készüléket használnak, melyekben a gáznak és gőznek keveréke 10 mesterségesen hűtött, megfelelő felületek­kel érintkezve oly hőmérsékletcsökkenést szenved, mely elegendő ahhoz, hogy egy­részt a kondenzálható gőzök (kátrány- és vízgőzök) többé-kevésbbé teljesen lecsa-15 pódjanak és hogy másrészt a tulajdon­képeni gázok elszivattathassanak. Ezt az eljárást, mely az igen nagy ki­terjedésű készülékekben nagy hűtőfelüle­teket és kiválóan hatásos hűtést pl. igen 20 nagy mennyiségű hideg vizet igényel, egyébként hatásosabbá tették oly mosási műveletekkel, melyek lehetővé teszik, hogy a gőzöket alkalmas oldószerekben tökéle­tesebben gyűjtsük össze. 25 Ennek megfelelően különféle berende­zéseket létesítettek, melyekben a folyé­kony termékeknek többé-kevésbbé nagy tömegei érintkezésbe jutnak azon elgőzö­lögtetett termékekkel, melyeket konden-30 zálni akarunk. A jelen találmány célja oly készülék­nek létesítése, mely az utóbb említett el­ven alapuló eljárások szerint működtet­hető. 35 A jelen találmányt képező készülék le­hetővé teszi, igen csekély hajtóerőszükség­lettel a már cseppfolyósított termékeknek és a szeparálandó gázosított termékeknek erőteljes kavarását oly módon, hogy pl. körülbelül 100° hőmérsékleten dolgozva, 40 tökéletesen tiszta elkülönítést érünk el egyrészt a vízgőz és a permanens gázok, másrészt a vízgőz és a kondenzálható termékek között. A találmányt képező készüléknek alkat- 45 részei egy tartály, melybe a szeparálandó forró gázokat oly csonkakúpon át vezet­jük be, mely tengelye körül gyorsan forgó mozgásba hozható és mely egy másik, az előbbit körülvevő helytálló csonkakúppal 50 coaxialisan van elrendezve. A kondenzált termékek ezen tartálynak fenekén gyűlnek össze és a forgó csonka­kúpra szerelt kanálalakú lapátok által kavartatnak. Végül az említett terméke- 55 ket görbített csövek felszedik és a forgó csonkakúpnak közepe tájára juttatják, a honnan azok visszaesnek. Ekként a forgó csonkakúpnak forgása által kifejtett cen­trifugális erőt háromszorosan hasznosít- 60 juk, és pedig a masszának felemelésére és megkavarására, az említett csonkakúpra szerelt lapátok segélyével és annak zárt körfolyamatban a meggörbített csövekben végbemenő keringtetésére. 65 A melléikelt rajzban a találmányt ké­pező szeparátor példaképpen egy fogana­tosítási alakban van feltüntetve. Az 1. ábra a szeparátornak függélyes közép­metszete. A 70 2. ábra metszet az 1. ábrának X—X vo­nala szerint. A közepes térfogatú és különösen erős (1) tartály (1. ábra) a (2) szigetelő köpeny­ben van elhelyezve. Ezen tartályba ömle- 75 nek a (3) csövön keresztül a forró gázok, melyekből a kondenzálható gőzöket vissza akarjuk tartani. A (3) cső a (4) csonka-

Next

/
Thumbnails
Contents