96053. lajstromszámú szabadalom • Elevátor répaarató és egyéb mezőgazdasági gépek számára

Megjelent 192 9. évi november hó 2 -án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96053. OSZTÁLY. — X/a. OSZTÁLY. Elevátor répaarató- és egyéb mezőgazdasági gépek számára. Maschinenfabrik Walter & Kuffer cég- Schweinfurt a/M. A bejelentés napja 1927. évi október hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi november hó 18-ika. Répaarató- és egyéb mezőgazdasági gé­peken alkalmazott a répáknak és más ka­pásnövényeknek elszállítására és tisztítá­sára szolgáló tövises hengerekkel ellátott 5 elevátorok akként vannak kiképezve, hogy a hengereknek egy sora egyenes vo­nalban fekszik egymás mögött, mely hengereken a rögökkel borított répák át­vándorolnak. Különösen nedves talajnál, 10 tehát leginkább aratás idejében, a vég­zett tisztítás igen hiányos, úgyhogy a ré­pák még rögökkel borítva esnek ismét a földre és a környező szántóföldtől alig különböztethetők meg. 15 A jelen találmány szerint már most az ilyfajta elevátoroknál az egyes hengere­ket nem rendezzük el egyenes vonalban egymás mögött, hanem úgy, hogy az egy­másra következő hengerek különböző ma-20 gasságokban fekszenek és hogy ekként a répák az első hengerről egy második ma­gasabban fekvőre jutnak, majd erről egy mélyebben lévőre, majd ismét egy maga­sabban fekvőre ós így tovább. Két egymás-25 után következőleg mindig magasabban fekvő henger helyett hármat vagy négyet is lehet elrendezni úgy, hogy egy lépcső­fok-sorozat keletkezik, melyen a répák­nak át kell futni. Ezáltal a földnek jó el-30 választását érjük el a répáktól, úgyhogy a répák az elevátornak végén a földtől teljesen meg vannak szabadítva. Ezen tisztító hatást még akként növel­hetjük, hogy az egymást követő fokoza-35 tokban levő hengereket mindig gyorsab­ban forgatjuk. Ezáltal elérjük azt, hogy a magasabban fekvő hengerről a mélyeb­ben lévő és gyorsabban forgó hengerre jutó répa a földből kihámoztatik és ezen­kívül még oly rezgésbe is jön, mely a 40 földnek lerázását megkönnyíti. A mellékelt rajzban a találmányt ké­pező elevátor példaképpen egy fogana­tosítási alakban van feltüntetve. Az 1. ábra az elevátornak oldalnézete. A 45 2. ábra felülnézete. A répák (vagy más kapásnövények) aratására szolgáló gépnek hátsó végén az alkalmas módon kiképezett (1) kereten (1. ábra) a (2) répakiemelő mögött a rugózó 50 tövisekkel ellátott (3) henger van elren­dezve, mely mögött a (4) tövishenger van elhelyezve. A keret ezen a helyen akként, van meggörbítve, hogy a (4) henger ma gasabban fekszik, mint a (3) henger. Az 55 (5)-tel jelölt helyen a keret ismét lefelé van görbítve ós itt a (6) tövishengert hordja, mely mögött a keretnek ismét emelkedő (7) részén a (8) tövishenger van elrendezve. Az egyes hengereknek tövisei 60 váltakozva nyúlnak a másik hengernek tövisei közé (2. ábra). A (2) répakiemelő által a földből kiemelt répák először is a (3) hengerre kerülnek, mely azokat a ma­gasabban fekvő (4) hengerre továbbítja. 65 Erről azután a répák ismét leesnek a (6) hengerre, mely azokat a magasabban fekvő (8) hengerre adja át. A hengerek­nek meghajtása akként van kiképezve, hogy a (6) és a (8) hengerek gyorsabban 70 forognak, mint a (3) és a (4) hengerek, ami a földnek elválását a répától meg­gyorsítja. Alkalmazhatunk három vagy több egy­másután mindig magasabban fevő hen- 75 gert is, melyek után ismét tetszőleges számú hengerből összeállított fokozat kö­vetkezik, ahol is a fokozatok száma is tet-

Next

/
Thumbnails
Contents