96029. lajstromszámú szabadalom • Berendezés röntgenkészülékeknek meg nem engedett áramerősségek fellépésénél való kikapcsolására

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KI RÁ LYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 96029. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Berendezés Röntgen-készülékeknek meg nem engedett áramerősségek fellépésénél való kikapcsolására. Ottó Werner mérnök Berlin. A bejelentés napja 1927. évi október hó 8-ika. Németországi elsőbbsége 1926. évi október hó 9 ike. A találmány célja Röntgen-készülékek­nek egy a csőáramkörben fekvő kikap­csoló segélyével történő, önműködő ki­kapcsolására, amikor az áramerősség a 5 csőáramkörben, pl. rövidzárlat, a csőellen­állás törése vagy bármely más okból, meg" nem engedett értékre növekszik. Kikap­csoló készüléknek a csőkörben való elren­dezése esetén nehézségeket okoz az a kö-10 rülmény, hogy a nagy feszültségre kap­csolt kikapcsoló készüléknek kell a kis feszültségű primer áramkört kikapcsolnia. Ez okból a kikapcsoló készülék szekundár-és primároldala közé oly szervek elren-15 dezése válik szükségessé, melyek elzárják a nagy feszültségnek a kis feszültség oldala felé való útját. Ecélból a találmány sze­rint, a kikapcsoló készülék nem közvetle­nül a nagy feszültségű körbe, hanem se-20 gédkörbe van beiktatva, mely oly transz­formátor útján van a nagy feszültségű körre csatolva, melynek primár- és sze­kundártekercse a nagy feszültséget át nem eresztő szigetelés útján van egymás-25 tói elválasztva. A mellékelt rajz példaképem kiviteli alakot szemléltet. Az (a) Röntgen-csőnek a nagy feszült­ségű (b) transzformátor szekundárteker-30 csét felölelő áramkörében a (c) transzfor­mátor primártekercse fekszik, melynek (d) szekundár köre oly (e) kapcsolót be­folyásol, mely a nagy feszültségű transz­formátornak primár körében van elren­dezve és azt megszakítva tartja, mihelyt 35 a primár oldal felől áramlökés éri. Ha valamely (p) személy a (b) transzformá.­tor mindkét feszültségpólusát egyidejűleg érinti, amint ezt a rajz szakadozott vonal­lal jelzi, akkor a (b) transzformátor sze- 40 kundár áramerőssége a rövidzárási áram erősségéig növekszik. A (c) transzformá­torból és az (e) kapcsolóból álló beren­dezés kivitele olyan, hogy normális üzemi feltételek mellett nem működik, míg a 45 rövidzárási áramra reagál. A (c) transzfor­mátor két tekercse oly szigetelés útján van egymástól elválasztva, mely a nagy feszültségű áramot nem ereszti át. A berendezés úgy megszakítás nélküli, 50 mint Graetz- vagy Greinacher-féje kapcso­lásban működő Röntgen-készülékeknél al­kalmazható. A berendezés egypólusúan földelt Röntgen-készülékekkel kapcsolatban is al- 55 kalmazható. Ilyeneknél a kikapcsoló ké­szülék úgy a feszültségpólusnak érinté­sénél, mint kétpólusú érintésnél is műkö­désnek indul. A (c) transzformátort lehetőleg közel 60 rendezzük el a nagy feszültségű transzfor­mátor feszültségpólusához, hogy a nagy feszültségű vezetéket egész terjedelmében biztosítsuk.

Next

/
Thumbnails
Contents