95992. lajstromszámú szabadalom • Önműködő vagy félig önműködő távbeszélő berendezés

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95993. SZÁM. — VIF/j. OSZTÁLY. Önműködő vagy félig önműködő távbeszélő berendezés, amelynél fennálló össze­köttetéshez előnyben részesítendő hívó összeköttetés létesülhet. Internacioiial Standard Electric Corporation cég' Delaware. A bejelentés napja 1927. évi május hó 16-ika. A találmány önműködő vagy félig önműködő távbeszélő berendezésre vonat­kozik, amelynél fennálló összeköttetéshez kezelő közreműködése mellett előnyben ré-5 szesítendő hívó összeköttetés létesülhet. Az említett célból külön távforgalmi ösz­szeköttetést szolgáltató összekötő kapcsolók találnak alkalmazást, melyek révén kezelő a fennálló összeköttetésbe beléphet és a 10 helyi összeköttetést a távforgalmi összeköt­tetés javára bonthatja. A találmány értelmében a fennálló ösz­szeköttetésbe való belépés és a helyi össze­köttetések bontása olyan áramkör segélyé-15 vei történik, amely a feljegyző berende­zésen megy keresztül, miáltal elkerüljük, hogy a kívánt célra külön kapcsolókat kelljen alkalmazni. A találmány tárgyát tevő berendezés egy 20 kiviteli alakja a mellékelt rajzon példá­képen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra az előfizető állomás vonalvezeté­két, az indító áramkört és az összekötő áramkört szemlélteti. A 25 2. ábrában a feljegyző berendezés áram­körének ama részei vannak ábrázolva, amelyek a találmány megértéséhez szük­ségesek. Megjegyezzük, hogy a berendezés áram-30 köreinek csak azon részeit ismertetjük, amelyek a találmány megértéséhez szük­ségesek és az egyéb részletekre vonatkozó­lag a 95485. számú szabadalom leírására utalunk. 35 A főközpontról befutó csatlakozási ve­zetékek vezetékkereső kapcsolókban vég­ződnek ugyanolyan módon, mint az elő­fizető állomások vonalvezetékei és szabad összekötő áramkör a hívó csatlakozási ve-40 zetéket keresi, miáltal a feljegyző beren­dezéssel jut összeköttetésbe ugyanolyan módon, mint a hívó előfizető állomás vonal­vezetéke. A főközponton mindenik munka­helyen, amelyektől távforgalmi hívások in­dulhatnak ki a rajzon feltüntetett beren- 45 dezéshez az egyes csatlakozási vezetékek olyan távforgalmi billentyűvel vannak fel­szerelve, amelynek működése révén a (b) huzalhoz kapcsolt telep áramának áram­lási iránya megfordítható. 50 A feljegyző berendezés áramköre olyan segédfelszereléssel van ellátva, amely lehe­tővé teszi, hogy a távforgalmi kezelő fog­lalt összeköttetésbe belépjen és azt meg­szakíthassa. Továbbá ellenőrzés megy végbe 55 annak megállapítása végett, vájjon az ösz­szeköttetés bontása után a kívánt előfizető állomásra csengető áram küldessék ki vagy sem. Az említett célból a (Tlr, Tar, Tbr, Rvr) 60 és (Lcr) relékre van szükség, mimellett az áramkör a következő módon működik : Ha a távforgalmi kezelő a kívánt vonal­vezetéket foglaltnak találja, a csatlakozási vezetékkel összeköttetésben álló, a rajzon 65 fel nem tüntetett távforgalmi billentyűt lenyomja és ezáltal a (b) vonalvezetékhez kapcsolt telep áramának áramlási irányát megfordítja. Ezen körülmény folytán a fel­jegyző berendezés áramkörében fekvő (Rcr) 70 határrelé működésbe jön. Az (Rcr) relé munkaérintkezőjén át a (Tlr) relé teker­csével telepáramkör jut összeköttetésbe és a (Tlr) relé gerjesztett állapotba jön. A csatlakozási áramkör (a) huzala most kon- 75 denzátoron, a (Bdr) relé munkaérintkező­jén és az összekötő vezetékválasztó kap­csoló (i) keféjén át a kívánt előfizető állo­más vonalvezetékének lekapcsoló reléjéhez van kapcsolva. 80

Next

/
Thumbnails
Contents