95988. lajstromszámú szabadalom • Elválasztókapcsoló nagyfeszültségű szabad vezetékek számára

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95988. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Elválasztókapcsoló nagy feszültségű szabad vezetékek számára. Rheinisch-Westfalische Elektrizitiitswerk A.-G. cég- Essen. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi junius hó 19-ike. Az eddigelé használatos elválasztókap­csoló-szerkezetek azon hátránnyal bírnak, hogy azok — nevezetesen eljegesedett kon­taktusok esetében — csak igen nehezen ke­> zelhetők. A találmány ezen hátrányokat a kontaktusrészeknek különösen gondos ve­zetése által olymódon küszöböli ki, hogy a végükön a kontaktusokat hordó szigete­lők, a kikapcsolómozgásnál,, mindkét vé­> gükkel különböző irányokban vezettetnek, úgyhogy a kontaktusdarabok, a szigetelő­végeknek az egyik irányban való mozgá­sakor, a kikapcsolóállásba mennek át. A kontaktusokat bordó, mozgatható íüggő­> szigetelőkkel b^ ó elválasztókapcsolók, ma­gukban véve már ismeretesek, ezek azon­ban valamennyi részükkel egyetlenegy irányban, nevezetesen a kikapcsolás irá­nyában, mozgattatnak. Ezen ismeretes ki-1 viteleknél a szigetelőknek és a kontak­tusoknak meghatározott vezetése hiány­zik, úgyhogy a kapcsoló kezelése nehéz. A találmány tárgyát képező kivitelnél ezzel szemben a kontaktusokkal összekötött szigetelőket a kontaktusvégeken kényszer­mozgásulag vezetjük, úgyhogy a kontak­tuskapcsolódás minden körülmények között biztosítva van. A találmány szerinti kivitel abban áll, hogy a kontaktusokat hordó szigetelőkegy­részt egy, függőleges irányban mozgat­ható sínhez vannak csuklósan erősítve, másrészt pedig egy kar segítségével kör­ívalakúan vannak vezetve. Ezen kar emel­lett a kifeszítőszigetelő lábvégén forgat­hatóan van ágyazva, a másik végével pe­dig" a kontaktusdarabokon mereven van megerősítve. Az elválasztókapcsoló célsze­rűen két teljesen egyenlő részből áll, me­lyek mindegyike egy, a fejvégével, az ár­bochoz erősített kifeszítőszigetelőből, az ezen megerősített karból — mereven oda­kötött kontaktusdarabbal — és a kar ál­tal vezetett függőszigetelőből áll. A rajzon a találmány tárgyát képező el- 45 választókapcsolónak példaképen vett foga­natosítási alakja van és pedig az 1. ábrán szerkezetileg, a 2. ábrán pedig vázlatosan, két állásban feltüntetve. 50 Az (r) vezetékek kifeszítésére egy árboc vagy hasonló (s) tartójához kötött, rúd­alakú szigetelő gyanánt kiképezett két (a) és (b) kifeszítőszigetelő szolgál. Ezen ki­feszítőszigetelők lábvégén a kifeszítendő ve- 55. zetékek számára a (t) szorítókapocs, to­vábbá az (u) tartódarab van elrendezve, melyek (c) forgáspontja körül a (d) ka­rok forgathatóan vannak ágyazva. Az (o, p) kontaktusdarabokat hordó (e, f) függő- 60 szigetelők, a felső végükkel, forgathatóan vannak a (g) sínen ágyazva, mely pl. a (h) és (i) görgőkön át futó két (k) és (q) kötél által, függőleges irányban mozgat­ható. Az (o) és (p) kontaktusdarabokhoz, 65 melyeknek az (e) és (f) függőszigetelőkön való megerősítési pontja (m) és (n)-el van jelölve, a (d) karok mereven vannak kap­csolva. A 2. ábrán kihúzott vonalakkal, az el- 70 választókapcsoló a zárt állásban van fel­tüntetve. A (k, q) köteleknek a megeresz­tése által a (g) sín a szakadozott vonallal feltüntetett helyzetbe jön, mimellett az (e, (f) függőszigetelőknek a felső megerősítési 75 pontja függőleges irányban, az (m, n) meg­erősítési pontok pedig a (c) pontok körüli körívben vezettetnek. Szakadozott vonalak­kal a kikapcsoló állás van feltüntetve.

Next

/
Thumbnails
Contents