95976. lajstromszámú szabadalom • Hangdoboz beszélő gépek számára

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. IIAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95976. SZÁM. — IX/d. OSZTÁLY. Hangdoboz beszélőgépek számára. nemes Suchorzynski Antal technikus Breslau-Bischofswalde. A bejelentés napja 1927. évi május hó 31-ikcs. A bejelentés tárgya hangdoboz beszélő­gépek, távbeszélőhallgatók, rádiófejhall­gatók számára, melyet a. membrán külön­leges kiképzése, továbbá a membránt moz­» gató tűtartónak különleges kiképzése és végül a hangdoboznak a beszélőgép hang­csövével való különleges összekötési módja jellemez. A rajzon az i 1. ábra az újfajta mebránt elölnézet­ben, a 2. ábra metszetet mutat, az 1. ábra II—II vonala szerint, a 3. ábra metszet a 4. ábra III—III vonala szerint, a 4. ábra a hangdobozon át eszközölt kö­zépső hosszmetszet, az 5. ábra a tűhordónak a membránnal való összekötését elölnézetben, nagyobb léptékben, a 6. ábra a tűhordónak a hangdobozzal való összekötését középső hosszmetszet­ben, a 7. ábra a hangvezető csövön lévő hangdoboz elrendezést felülnézetben és részleges metszetben, a 8. ábra végül a 7. ábrához tartozó oldal­nézetet mutat. Az (1) membrán, ismert módon, egy­mást keresztező, körkörös (2) bordákkal és sugárirányú (3) bordákkal van ellátva. A találmány szerint a körkörös bordák egymáshoz képest nem központosán, ha­nem körhagyóan fekszenek, úgyhogy az egymást keresztező bordák által alkotott, egyes lengési felületek különböző nagyok. A membránnak külső széle homorú, míg középső része domború. A membránnak (4) homorú része e kisebb sugarú, mint a membránnak (5) homorú része, ami által 40 az egymást keresztező bordák által alko­tott egyes rezgőfelületek nemcsak nagy­ságukban különböznek egymástól, hanem különböző domborulatukban is. Ilykép a membrán az emberi dobhártyához ha- 45 sonló alakkal bír, ami által eléretik, hogy a membránnak önhangja, ill. önrez­gése csaknem teljesen letompíttatik, úgy­hogy e membránnak rezonáló görbéje akkor sem lenghet ki erősebben, ha a 50 hanglemez oly rezgésekbe hozza, amelyek önrezgésszámához közel esnek. A tűhordónak (7) karja a membránhoz a (8) helyen ismert módon van erősítve (4. ábra). A (21) hangdobozhoz (10) pecek 55 van erősítve (6. ábra), amely a (11) fé­szekbe nyúlik, amely a (12) lécre szilár­dan van erősítve. A (12) léc egyfelől a (7) kart hordja, amely az (1) membránnal kapcsolatban áll, másfelől pedig a (14) 60 tű számára a (13) hüvelyt hordja, ami által a (7, 12, 13) tűtartó gömbcsukló­szerűen van ágyazva, a (12) léc (15, 15) lyukakkal van ellátva, amelyeken a (16, 16) csavarok (5. ábra) haladnak át, ame- 65 lyek a (21) hangdobozba vannak csa­varva. A (15, 15) lyukaknak akkora az átmérője, hogy a (12) léc a (16, 16) csa­varok dacára, szabadon mozoghat. A (12) léc és e csavarok (17) fejei közé (18) 70 csavarrúgók vannak iktatva, amelyek előnyösen kúpos alakúak olykép, hogy e csavaroknak szélesebb része a (12) lécen fekszik fel. E (18) rúgók révén a (12) léc a (21) hangdoboz irányában rugalmasan 75

Next

/
Thumbnails
Contents