95965. lajstromszámú szabadalom • Cukorrépakiemelő gép

Megjelent 1929. évi november lió 15-én. MAGYAR K I RÁ LYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95965. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Cukorrépakiemelőgép. Kwaysser Artúr oki. gazd. intéző Prüg-y. A bejelentés napja 1927. évi október hó 5 ike. A találmány tárgya cukorrépakiemelő­gép, mely állati vagy motorikus erővel von­tatva a különböző vastagságú répát a föld­ből kiemeli, anélkül, hogy azokat meg-5 sértené. Előnye a gépnek, hogy a répát nem csupaszon, hanem földdel beburkolva emeli ki a talajból, miáltal a kiemelt répa az idő viszontagságaitól védve marad. A találmány tárgya a csatolt rajzon 10 példaképen felvett foganatosítási alakjában távlati képben van feltüntetve. A gép alvázát az (a) keret alkotja, mely a mellső és hátsó kerekek (b, c) tengelyé­ből fölnyúló (d, f) állványrudakra függé-15 lyes irányban elcsúsztatható módon van felerősítve. A (d) állványzaton a megerősí­tés a (g) gyűrűvel és (h) szorítócsavarral, az (f) állványzaton pedig az (i) lánc segélyé­vel történik, mely egyrészt az (a) kerethez 20 van hozzákapcsolva, másrészt pedig az (f) állványzaton ágyazott (j) csigára van fel­csavarva. A (d) rudazathoz van erősítve a (k) kormányrúd, mely hátranyúlik az (f) állványzatig és annak valamelyik (1) fura-25 tánál rögzíthető. Az (a) kerethez az (m) kengyel van erősítve, melynek alsó végei az (n) metszőkést tartják. E mögött a ré­zsútos fekvésű (o) csúsztatólap van elhe­lyezve, melynek rézsútos fekvése a (p) tá-30 maszték segélyével szabályozható. Az (n) kés fölött az (r) szárnyaskerék van csap­ágyazva, mely az (s, t) fogaskerék és (v) láncáttétel útján a kapaszkodókkal ellátott (z) hajtókerekek tengelyével van össze-35 kötve. Az (r) szárnyaskerék tengelyének (y) csapágya az (a) kereten fel-lemozgat­hatók, tehát a szárnyaskerék tengelye emel­hető vagy süllyeszthető. Az (n) mclszőkés előtt az (a) keretre két darab (1) metsző­tárcsa van felerősítve, melyek az (a) ke- 40 retnek függélyes (2) nyúlványain fel-le­csúsztathatók. A gép működése a következő: A vonta­tás állati vagy motorikus erővel történik. Vontatás közben az (1) metszőtárcsák a 45 répasor két oldala mentén a talajba bele­vágnak és ezt meglazítják. Ezután az (n) metszőkés behatol a meglazított földbe és a cukorrépa főgyökereit elvágja, miközben a cukorrépa az őt körülvevő földdel együtt 50 az (o) csúsztatólapra kerül, majd e mö­gött a földre hull. Ilymódon a répák sorjá­ban kiemelődnek a földből és földdel be­burkolva ismét visszahullanak a talajra. A gép haladása közben a (z) kerék forog és 55 forgása a (t, v, s) áttételek útján átadódik az (r) szárnyaskerékre, melynek szárnyai a metszőkés fölött esetleg megtorlódott lombot, gazt, földet stb. az (m) kengyel­ágak közül kikotorják. A földre vissza- 60 hullott répákat az őket beburkoló föld­tömeg megvédi az idő viszontagságaitól, ú. m. esőtől, fagytól, napfénytől stb. és ezen répákat most már lombjuknál fogva gyermekek is kihúzhatják a burkoló föld- 65 bői. A gépet olymódon is lehet beállítani, hogy a földdel együtt kiemelt répát a kissé lesüllyesztett (r) kerék szárnyai tisztítják meg a földtől. Ha a gépet használaton kí­vüli helyzetbe akarjuk hozni, az (i) Ián- 70 cot felcsavarjuk a (j) csigára, miáltal az (a) keret fölemelkedik és az (n) metszőkés valamint az (1) metszőtárcsák kiemelked­nek a földből. Ugyanazon gép több metsző­késsel, valamint metszőrácsával és szár- 75 nyaskerékkel is lehet felszerelve, miáltal egyidejűleg több sorban történhet meg a répakiemelés.

Next

/
Thumbnails
Contents