95933. lajstromszámú szabadalom • Berendezés olvadékcementnek bauxitból vagy más aluminiumtartalmú anyagból és mészből vagy mészkőből való előállítására

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. 4P MAGYAR KIRÁLYI jKBft SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95933. SZÁM. — XVII/d. OSZTÁLY. Berendezés olvadékcementnek bauxitból vagy más aluminiumtartalmú anyagból és mészből vagy mészkőből való előállítására. Egyesült tégla- és cementgyár részvénytársaság Budapest. A bejelentés napja 1926. évi november hó 12-ike. A találmány olvadékcementnek bauxit­ból vagy más aluminiumtartalmú anyag­ból és mészből vagy mészkőből két önálló, az elégési gázok számára azonban közös 5 elvezetéssel bíró tüzelés segélyével való előállítására szolgáló eljárásra vonatko­zik. Ezen két önálló tüzeléssel dolgozó el­járásoknál az egyik tüzelés az anyagkeve­rék megömlesztését eszközli, míg a, másik, 10 segédtüzelés szerepét játszó tüzelés arra szolgál, hogy az olvadékot egy gyüjtőtér­ben bizonyos ideig megömlesztett állapot­ban tartsa, hogy a termék egyenletessé­gének elérésére szükséges keveredés elér-15 hető és az olvadékcement összetétele járu­lékos anyagoknak az olvadékba való utó­lagos beadagolása által javítható legyen. Az ilyenféle ismert eljárásoknál az egy rövid forgó csőkemencében megolvasztott 20 nyerskeverék közvetlenül egy segédtüze­léses gyüjtőtérbe folyik. Ezen eljárás hát­ránya, hogy ezen gyüjtőtérbe a nyers­keverék meg nem ömlesztett, tehát még szilárd darabjai oly nagy mennyiségben 25 is átléphetnek, hogy azok utólagos meg­olvasztására a segédtüzelés már nem ké­pes, ami a kapott termék minőségének le­rontására vezethet. Ezen hátrányokat a találmány értelmében azáltal küszöböljük 30 ki, hogy az anyagot a megolvasztást esz­közlő tüzelés teréből a második tüzelés terébe meg nem olvadt anyagnak ezen utóbbi tüzelés terébe való átáramlását gátló mozgásakadályokon át vezetjük, 35 amiáltal elérjük azt, hogy a segédtüzelés terében meg nem olvadt anyagrészek egy­általában vagy csak oly kis aránylagos mennnyiségben juthatnak, hogy azók megömlesztésére esetleg már az olvadék­ban tartalmazott hő maga is elegendő. 40 Az új eljárás foganatosítására igen egy­szerű és előnyös berendezést kaphatunk azáltal, hogy egy lángpest rostélyszerűen kiképezett boltozatára egymáshoz képest tengelyeikkel oldalt eltolt aknarészekkel 45 bíró emeletes aknakemencét építünk. Ezen kombinációban az emeletes aknakemence azon ismert előnyén kívül, hogy az alsó aknarészből felszálló elégési gázok hőjé­nek a nyerskeverék előhevítésére való 50 hasznosítását biztosítja, még azon további előnyt is nyújtja, hogy lehetővé teszi, mindenkor egyenletesen a kellő hőfokra előhevített nyerskeveréknek az alsó akna­részbe való mechanikai áttolását, ami to- 55 vábbi biztosítéka, annak, hogy a nyers­keverék az alsó aknarészben minden ré­szében tényleg meg is ömlesztetik. To­vábbi előnye ezen berendezésnek, hogy az olvadékcement előállítására rendszerint 60 használt elektromos vagy koksztüzelésű kupolakemencékkel szemben az ilyen ce­mentek gyártására igen egyszerű módon teszi lehetővé a hazai, illetve barnaszén segélyével való tüzelést. 65 Az új elárást részletesebben a rajzon példaképen feltüntetett, ugyancsak új ke­menceberendezés kapcsán fogjuk ismer­tetni. Az 1. ábra a kemence függőleges met- 70 szete, a 2. ábra pedig az 1. ábra (a—b) vonala mentén vett keresztmetszet. Az új kemence az (1) előmelegítőakná­ból, a (2) tüzelőaknából és az ez utóbbihoz 75

Next

/
Thumbnails
Contents