95929. lajstromszámú szabadalom • Erő- vagy munkagép mely folyadéknak vagy gáznak kívülről való behatolássa vagy belülről való kilépése ellen biztosítva van

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95939. SZÁM. — VLL/G. OSZTÁLY. Erő- vagy munkagép, mely folyadéknak vagy gáznak kívülről való behatolása vagy belülről való kilépése ellen biztosítva van. Sauvenr Harry mérnök Hannover-Wlilfelben (Németország-). A bejelentés napja 1927. évi november hó 11-ike. A találmány oly berendezésekre vonat­kozik, melyek folyadékoknak vagy gázok­nak gépek tokjaiból való kilépését, vagy megfordítva folyadékoknak vagy gázok­, nak gépek tokjaiba való belépését meggá­tolni vannak hivatva. Ezen berendezések önműködően hatnak, úgyhogy, ha egy­szer kellően beállíttattak, szolgálatukat minden ellenőrzés nélkül elvégzik. A ta­) lálmány alkalmazási tere gyanánt min­dennemű gépek jönnek tekintetbe, de kü­lönösen motorok, pl. elektromotorok, me­lyek valamely folyadékba merülnek, oly célból, hogy ott pl. szivattyút hajtsa-i nak stb. A találmány értelmében ott, ahol a tengely a gép tokján áthatol, mozgatható tömítő elemet rendezünk el, mely a gépet környező külső nyomás és ezenkívül egy ) járulékos terhelés hatása alatt áll, ahol is ezen terhelések összege mindig valami­vel nagyobb, mint a gép tokjában ural­kodó belső nyomás. Ez a belső nyomás ekkor a tömítést nyitni törekszik, míg a á külső nyomások összege, mely a belső nyomásnál valamivel nagyobb, a mozgat­ható tömítő elem tömítő felületeire csak mérsékelt nyomást gyakorol, úgyhogy a túlságosan nagy súrlódás és ezzel a túl-0 ságos mértékű kopás és melegedés el van kerülve. Ilyen tömítések igen nagy, pl. percenként 3000 fordulatszámnál is hó­napokig járhatnak anélkül, hogy gyakor­latilag véve észlelhető kopás mutatkoz-5 nék. Ismeretesek már géptengelyek számára való tömítések, melyeknél két tárcsa­alakú test, amelyek közül az egyik áll, a másik pedig forog, nyomással fekszik egy­máson. Minthogy azonban ezen ismert tö- 40 mítéseknél, melyeket pl. gőzturbinákhoz alkalmaztak, a belső nyomás és egy já­rulékos terhelés öszegeződtek, úgyhogy a külső légköri nyomással szemben igen nagy túlnyomás lépett fel, az ilyen tö- 45 mítés gondos felügyeletet és kenést igé­nyelt, hogy rendeltetésének megfelelhes­sen. A találmány továbbá oly rendszabá­lyokra is vonatkozik, melyek célja, hogy 50 a gép tokjának belsejében vagy a gép belsejének a tömítéssel szomszédos részé­ben oly nyomás tartassék fenn, mely a tokon kívül uralkodó nyomástól csak ke­véssé tér el, úgyhogy a hatásos tömítés 55 fenntartására csak kis járulékos terhelés szükséges. Erre a célra nyomásszabá­lyozót alkalmazunk, mely a nyomást a gép tokjában vagy a tok azon részében, mely a tömítési hellyel szomszédos, oly 60 magasan tartja, hogy a belső nyomás és a gépet környező nyomás között állan­dóan egy előre meghatározott különbség álljon fenn és azon tömítő nyomást, mely a tömítő anyagra hat, úgy szabályozzuk, 65 hogy a belső és külső nyomások ezen kü­lönbségének feleljen meg. így pl- valamely gép, pl. elektromotor tokját vagy ezen toknak a tömítési hely közelében fekvő részét oly gázzal vagy 70 folyadékkal tölthetjük meg, melynek nyomását állandóan valamivel nagyobb értéken tartjuk, mint a gépet kívülről körülvevő folyadék nyomását. Azon a helyen, ahol a gép tengelye a tokból ki- 75 lép, tömítést alkalmazunk, mely pl. két

Next

/
Thumbnails
Contents