95894. lajstromszámú szabadalom • Higiénikus szifonfej

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. Hí AGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95894. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Hygiénikus szifonfej. Kőszegi Gábor szikvizg-yáros Kelenvölgy. A bejelentés napja 1927. évi október hó 22-ike. A találmány szifónfejre vonatkozik és célja abban áll, hogy lehetőleg egyszerű, megbízható működésű, könnyen fel- és le­szerelhető, robbanásmentes oly szifónfejet 5 létesítsünk, mely az egészségügyi köve­telményeknek is minden tekintetben meg­felel, amennyiben a palackban lévő szén­savas folyadék fémes alkatrészekkel nem érintkezik. 10 A felsorolt célokat jelen találmány sze­rint azáltal érjük el és az említett köve­telményeknek azáltal teszünk eleget, hogy a tulajdonképeni szifónfejet, valamint a szelepülést előnyösen porcellánból vagy 15 ehhez hasonló anyagból, mint pl. az elek­tromos szigeteléseknél használatos, „bake­lit" néven ismeretes, tehát ugyancsak saválló anyagból állítjuk elő és gondos­kodunk arról, hogy a szénsavas folyadék-20 kai érintkező egyéb alkatrészek, így pl. maga a szelep és a szivornyacsövet tartó fej is a kitűzött célnak megfelelő anyag­ból, pl. gumiból készüljön. A találmány szerint azonfelül a szelepszerkezetet ak-25 ként képezzük ki, hogy a palackban ural­kodó, meg nem engedett túlnyomásra ön­működően nyíljék. Végül a szifónfejet könnyen oldható kengyelszerkezet segé> lyével erősítjük a palackhoz. 30 A mellékelt rajz a találmánybeli higié­nikus szifónfejet egy példaképem foga­natosítási alakban függőleges hosszmet­szetben mutatja be. A tulajdonképeni (a) szifónfejet elő-35 nyösen a bevezetésben említett anyagból, mint pl. porcellánból, bakelitből vagy ezekhez hasonló anyagokból állítjuk elő, vagyis oly anyagokból, melyek formázás, öntés vagy sajtolás útján olcsón és töme­gesen készíthetők, kellő szilárdsággal bír- 40 nak, folyadékot és gázokat át nem bocsá­tanak és savas folyadékoknak kellően ellentállanak. Az (a) szifónfejben kiképezett hosszanti üreg az ugyancsak itt említett anyagból 45 készült (b) szelepfészek, tárcsaalakú (c) gumiszelep, az ezt terhelő (d) dugattyú, az (e) csavarrúgóval körülvett (f) du­gattyúrúd és a rúgószabályozó, előnyösen porcellánból vagy hasonló anyagból való 50 (g) gomb felvételére szolgál. A (b) szelep­fészek a (h) szivornyacsövet tartó (i) gumifejen fekszik fel és központos (k) furatán kívül a felső felületében kiképe­zett, gyűrűálakú (m) csatornával és eb- 55 bői kiinduló, az (a) szifónfej szokásos alakú (n) kifolyatócsövéhez vezető (0) fu­rattal van ellátva. A (c) gumiszelepet a palackban ural­kodó nyomás ellenében az (e) csavarrúgó 60 által terhelt (d) dugattyú tartja zárva. Az (e) csavarrúgó feszültsége akként sza­bályozható, hogy a rúgó felső végét meg­támasztó és az (f) rúdra feltolt (g) gom­bot a szifónfej üregében többé vagy ke- 65 vésbbé benyomjuk és helyzetében a falá­ban létesített (p) keresztfuratok közül a szifónfej (r) furatával szembekerült ke­resztfuratba betolt (s) csap segélyével rögzítjük. ^ 70 A (c) gumiszelep működtetésére a szí­fónfejen foroghatóan ágyazott, kétkarú (t) emelő szolgál, melynek a (d) dugattyú oldalüregébe benyúló karja segélyével a dugattyú rúgóterhelés ellenében megemel- 75 hető, úgyhogy a (c) gumiszelep a palack­ban uralkodó nyomás hatása alatt felül­ről nézve domború alakot vehet fel, mi-

Next

/
Thumbnails
Contents