95891. lajstromszámú szabadalom • Zsákbontó szerszám

Megjelent 1929. évi november Iió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95891. SZÁM. — XYI/a. OSZTÁLY. Zsinegbontó szerszám. Dr. Kovács Pál cég Budapest. A bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 6-ika. A zsákok bekötésére szolgáló zsinegek felvágásánál a, zsákok gyakran megsérül­nek egyrészről azért, mivel a vágás igen gyakran úgy történik, bogy a kés éle a 5 zsák felé van fordítva, másrészről, mivel még a zsáktól elfordított éllel a zsineg alá tolt kés hegye is könnyen befúródik a zsák szövetébe és ezt felhasítja. A találmány tárgya oly zsákbontó szer-10 szám, amellyel a zsák bekötésére szolgáló zsineget csakis úgy lehet felmetszeni, hogy a vágóéi a zsáktól el van fordítva és hogy a vágóéi csúcsa nem szúródhatik a zsák anyagába. 15 A találmány lényege abban áll, hogy a vágóéllel szemben a vágóéi hátával össze­függő és a vágóélt eltakaró védőszarv van alkalmazva, úgyhogy a vágóéi a hátrész és a védőszerv által képezett öböl 20 belsejében fekszik, A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképpeni, megoldási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra az egyik megoldás oldalnézete, a 25 2. ábra pedig ennek az 1. ábra 2—2 vonala szerinti keresztmetszete. A 3. és 4. ábra a zsákbontó szerszám cél­szerűbb megoldási alakjának oldal-, illetve elölnézete. 30 Az 1. ábra szerint a (c) vágóéllel szem­ben a vágóéi (a) hátával összefüggő (b) védőszarv van alkalmazva, mely a vágó­élt elfedi, úgyhogy a vágóéi az (a) hát­rész és a (b) szarv által képezett (f) öböl-35 ben fekszik. A hátrész és a védőszarv a (d) fogantyúval függ össze. A vastagabb (a) hátrész, szabad végén, a (c) élen túl­nyúlik és tompán végződik, úgyhogy a (c) él hegye nem akadhat a zsák vásznába. A zsák felbontásakor a szerszámot a 40 tompa (g) csúccsal dugjuk a zsák beköté­sére szolgáló zsineg és a zsák nyaka közé, ami csak úgy lehetséges, ha a zsineg az (f) öbölbe kerül, tehát a kés éle a zsáktól el van fordítva. A (d) fogantyú megrán- 45 tásával a zsineget könnyen felmetszhetjük, A vékony (c) acélpenge — amint a 2, ábrán látható •— célszerűen a vastagabb (a) hátrész egy hasítékába külön darab gyanánt van illesztve ás erősítve. 50 A zsákbontó szerszám célszerűbb meg­oldási alakjánál a (d) fogantyú nem aa (a) hátrész és a (b) védőszarv között fekvő pontjához, hanem az (a) hátrész egyik végpontjához csatlakozik, úgyhogy a 55 szerszám sarlóalakú és a (c) vágóéi a sarló öblében fekszik. A (b) védőszarv csúcsa emellett, a 4. ábrában látható mó­don, a sarló síkjából, oldalt, kissé ki van hajlítva. 60 Szabadalmi igények: 1. Zsinegbontó szerszám, jellemezve az­által, hogy a vágóéllel szemben, a vágóéi hátával összefüggő és a vágóélt eltakaró védőszarv van alkalmazva, 65 úgyhogy a vágóéi a hátrésze és a védőszarv által képezett öböl belsejé­ben fekszik. 2. Az 1. alatt igényelt zsinegbontó szer­szám megoldási alakja, jellemezve az- 70 által, hogy a szerszám fogantyúja a hátrész egyik végpontjához csatlako­zik, úgyhogy a szerszám sarlóalakú és a (c) vágóéi a siarló öblében fekszik.

Next

/
Thumbnails
Contents