95888. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék fűtött helyiségek levegőjének tisztítására

Megjelent 1929. évi november Iió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI JB|3| SZABADALMI BIRÁSÁl} SZABADALMI LEÍRÁS 9ö888. SZÁM. — VlII/k. OSZTÁT.Y. Eljárás és készülék fűtött helyiségek levegőjének tisztítására. Dr. Kelemen Jenő főorvos Budapest. A bejelentés napja 1927. évi május hó 16-ika. Ismeretes, hogy úgy a központi gőz- és vízfűtések fűtőtestei, mint a szobakály­hák körül, valamint légfűtések beáramló­nyílásaiból a mennyezet felé áramló me-5 leg levegő a levegőben lebegő port, a kályhából származó finom kormot stb. magával ragadja, azt első sorban a fűtő­test, illetve a beáramló nyílás fölötti fal­részen és a mennyezetrészen, végered-10 ményében azonban a helység egész meny­nyezetén és falain, bútorzatán, stb. le­rakja, úgyhogy a helység falai és meny­nyezete rövid idő múlva szennyes benyo­mást kelt. Ezenkívül azonban a levegő-15 ben keringő, a fűtőtestek felhevített felü­letein részben megpörkölt por belégzése izgatja a helyiségekben tartózkodó egyé­nek orr-, garat- és gégenyákhártyáit és a szárazság érzését kelti a torokban. Ez 20 utóbbi hátrány fokozott mértékben mu­tatkozik a központi gőz- és melegvízfűté­seknél, ahol a kéményen át való szellő­zés, illetve ezzel a zárt helységnek friss külső levegővel való erélyes táplálása el-25 marad és így a szobalevegő relatív ned­vessége amúgy is kisebb. Ezek a minden magánlakásban tapasz­talható bajok fokozottan érvényesülnek középületekben és még inkább kórházak-30 ban, szanatóriumokban, klinikákon stb., hol rendszerint a fehér az uralkodó szín, ami az összes helyiségeknek gyakori költ­séges újrafestését teszi szükségessé, me­lyek ennek dacára állandóan a tisztáta-35 lanságnak és gondozatlanságnak benyo­mását teszik. Az ismertetett bajok elhárítását meg­kísérelték már a fűtőtestek fölé a falra erősített sík, vízszintes terelőlapokkal, de 40 vajmi csekély eredménnyel, mert ezek a felfelé irányú meleglevegőáramot termé­szetes pályájából némileg kitérítették ugyan, de ezzel csak a szennylerakodás elhelyezkedése változott meg némiképen a fűtőtest felett, egyébként azonban a 45 helyzet semmiféle változást nem szenve­dett. Nem vezetett eredményre a fűtőtes­tek burkolása vagy szekrényekbe való zá­rása sem. Lényeges segítséget csak az nyújthat, 50 ha a fűtőtest körül felemelkedő levegőből a szennyező szilárd alkotórészeket leg­alább nagy részében elvonjuk, mielőtt a helyiségben keringésbe jutnának. Ennek a feladatnak megoldására tö- 55 rekszik a jelen találmány. A találmány szerint a fűtőtest körül felemelkedő meleg levegőoszlopot, mielőtt helyiség levegőjével összekevered­hetne, oly térbe kényszerítjük, amelyben 60 egyrészt irányváltozást és ütközést szen­ved, másrészt pedig a levegőáramot ned­vesítő vízfelülettel jut érintkezésbe és csak ezután keveredhetik a helyiség leve­gőjével. Ennek a két tényezőnek együttes 65 hatása, mint a tapasztalatok bizonyítják, az áramló meleg levegőből az orgános és anorgános finom port nagyrészt lecsapja, úgyhogy most már a fent jelzett hátrá­nyok csak lényegesen csökkentett mér- 70 tékben mutatkoznak, míg egyúttal a le­vegő relatív nedvességtartalma is növe­kedik. A mellékelt rajzon az eljárás foganato­sítására szolgáló készülék foganatosítási 75 példái vannak feltüntetve, és pedig az 1. ábra radiator felett elhelyezett készü­léket mutat elölnézetben, a 2. ábra ugyanezt függélyes metszet­ben. A 80

Next

/
Thumbnails
Contents