95883. lajstromszámú szabadalom • Csapódó gyujtó

Megjelent 1929. évi november Iió 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95883. SZÁM. — XIX/c. OSZTÁLY Csapódó gyújtó. Dr. Haidekker Béla igazgató Budapest. Fótszabadalom a 94509. számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1927. évi augusztus hó 5-ike. A t ör zss z a ba da 1 o m ba n gránátok, kézi­gránátok, hajlító bombák stb. részére való csapódó gyújtó van ismertetve, melynél a gyutacs felrobbantását a 5 gyujtószerkezetben vezetett nagy tehe­tetlenségi nyomatékú testtel összekötött ütőszeg végzi. Ha az ilyen gyújtóknál a felcsapódás után a felrobbanás nem kö­vetkezik be, akkor — minthogy a gyujtó-10 szerkezet ki van reteszelve — a fel nem robbant lövedék nagy veszélyt rejt ma­gában, amennyiben a legcsekélyebb érin­tésre felrobbanhat. Ezért gondoskodni kell arról, hogy az ütőszeg a felcsapódás 15 után, amikor a gyutacsot átszúró hely­zetbe került, elreteszeltessék. Az elrete­szelés természetesen akkor is bekövetke­zik, ha a lövedék felrobbant, mely eset­ben különösebb jelentősége nincs, de an-20 nál fontosabb akkor, ha a robbanás el­maradt, mert az ütőszegniek helyzetében való rögzítése a lövedéket veszélytelenné teszi. Ezt a feladatot a találmány értelmé-25 ben különös előnnyel úgy oldjuk meg, hogy az elreteszelés mindig csak akkor következik be, amikor az ütőszeg a gyu­tacsot már megszúrta. Erre a célra az ütőszeget tartó testben vagy testen egy 30 reteszt vezetünk, melynek lökete hosz­szabb, mint az ütőszeg által a nyugalmi helyzettől a gyutacs megszúrásáig leírt út. Ez a retesz egy vagy több nyúlvány­nyal van ellátva, melyek az ütőtest 35 egyenes vezetékeiben vezetődnek és nyu­galmi helyzetben az ütőtestnek a gyu­tacstól távolabb fekvő nyugaszában vagy nyugaszaiban fekszenek. Felcsapódásnál a fellépő reakcióerő következtében az említett nyúlványok nyugaszukból kisza- 40 badulnak és az ütőtesthez képest viszony­lag elmozdulnak. A retesz elmozdulását az ütőtest és a retesz közé kerületi elő­feszültséggel iktatott rúgó hozza létre, mely a retesz nyúlványait a felcsapódás 45 megtörténte után az ütőtestnek a gyu­tacshoz közelebb fekvő végén kiképezett nyugaszba vagy nyugaszokba kapcsolja. Ezáltal az ütőszeg el van reteszelve, úgy­hogy ha a lövedék bármilyen okból nem 50 robbant volna fel, az ütőszeg elreteszelése folytán biztosítva van és ütés, lökés, vagy más effélék esetében sem robbanhat fel. A mellékelt rajz a találmány szerinti biztosítéknak példaképem foganatosítási 55 alakját mutatja. Az 1. ábra az ütőszeg elölnézete a lövedék eldobása előtt és repülése közben elfog­lalt helyzetében, a 2. ábra az ütőszeg metszete ugyanazon 60 helyzetben, míg a 3. ábra az ütőszeg nézete felcsapódás után, biztosított helyzetben. Az (1) ütőszeg a (2) ütőtesthez van erősítve. Ezen ütőtestben alkotóirányban 65 a (3) egyenesvezeték van kiképezve, mely két végén a (4, 5) nyugaszokba megy át. Az ütőtest üregesen van kiképezve és ürege a (6) retesz felvételére szolgál. Ezen. reteszt az ütőtest üregében vezetett hen- 70 geres test képezi, mely fenekén az (1) ütőszeg átboesájtására szolgáló (7) nyí­lással, ellenkező végén pedig egy vagy több (8) nyúlvánnyal van ellátva. A nyúlványok száma az ütőtestben kiképe- 75 zett (3) vezetékek, illetve (4, 5) nyugaszok számának felel meg.

Next

/
Thumbnails
Contents