95864. lajstromszámú szabadalom • Eljárás varratnélküli csövek előállításáara

Megjelent 1939. évi november hó 15-én. • - """ MAGIAK KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95864. SZÁM. — XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás varratnélküli csövek előállítására. Kunst Vilmos mérnök Barmen. A bejelentés napja 1927. évi február hó 5-ike. Javasoltak már varratnélküli csöveket egy üreges testből egy tömb-, elő- és készre hengerlő hengersoron való kihen­gerlés által előállítani, mimellett az elő-5 és készre hengerlő hengersor között egy redukálóhengermű van beiktatva, amely­ben az előhengerlő hengersorból jövő bocs átmérője csökkentetik. Ezáltal a készre hengerlő hengerműben sok kaliber 10 legyen megtakarítható. Varratnélküli csövek előállítása tehát eddig olymódon történt, hogy oly var­ratnélküli üreges testeket, melyeknek falvastagsága a kész cső falvastagsága -15 nak a többszöröse egy vagy több kettős, kaliberes hengerműben kinyújtottak: utóbbiak több egymásmelleit fekvő kali­berrel ellátott hengerekből állanak. Az üreges test ezen kalibereken sorban ke-20 resztülhaladt és pedig annyiszor míg egy oly előtermék állíttatott elő, mely rákö­vetkező utánmelegítés és egy további kettős, kaliberes hengerműben csekély számú átmenet által való készre henger-25 lés által a kivánt kész méretű csővé nyújt­ható ki. Ezen munkamód azonban igen időtrabló és költséges, mivel a falvastag­ság kinyújtásával egyidejűleg a cső külső átmérőjét is csökkenteni kell és épen ezért 30 javasolták már ezen két munkafolyamatot részben egymástól különválasztva keresz­tülvinni és pedig oly módon, hogy a fal­vastagság kinyújtása a fent leírt módon több kettős, kaliberes hengerműben, a 35 külső átmérőnek a csökkentése pedig egy külön közbeiktatott redukálóhengerműben történik. Ilymódon sikerült már is az át­menetek szájmát a kettős, kaliberes hen­gerművekben csökkenteni. Az üreges test ; 40 falának a kinyújtására azonban a kettős kaliberes hengerművekben még mindig igen sok átmenet szükséges. Ezzel szemben a találmányt képező el­járás abban áll, hogy az üreges testet elő­ször lyukasztóhengerműben előhengerel- 45 jük, ezután a munkadarabot redukálóhen­germűben a kívánt átmérőre csökkentjük és végül kettőshengerműben a végső fal­vastagságra heagereljük, A találmányt képező eljárás szerint 50 tehát az átmenetek száma csökkentetik és pedig oly módon, hogy a varratnélküli üreges testet, a lytikasztómű elhagyása után, ugyanolyan melegen, azaz közbenső felmelegítés nélkül, kúpos- vagy tárcsás 55 hengerművön vezetjük keresztül és ezen munkafolyamatnál egy tövisen át hosszá­nak többszörösére megnyújtjuk. Ezáltal azt az előnyt érjük el, hogy a munkadarab, kúpos- vagy tárcsás hengerművön való, 60 egyszeri keresztülhaladás által ezt oly fal­vastagsággal hagyja el, mely azon kívánt falvastagságnak felel meg, mely ezen elő­hengerelt kettős, kaliberes készre-hengerlő hengerművön kész csővé való elkészítésé- 65 hez szükséges. Ezáltal nem csak magát az előállítási eljárást, hanem az eljárás foganatosítá­sára szolgáló egész berendezés szerkezetét is megrövidítjük és egyszerűsítjük. A 70 tömb- és előhengerelő hengerállvány he­lyébe a lyukasztó hengermű lép, egy aggregátum tehát megtakaríttatik. A munkadarabnak, a kettőshengerműben való készrehengerlés előtt, újból való feí- 75 melegítése nem szükséges, mivel a munka­darab a lyukasztóhengerműből sokkal me­legebben jön ki, mint az előhengerlő hen­gerállványból.

Next

/
Thumbnails
Contents