95825. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék árúknak közvetlenűl kaucsuk diszperziókból vagy más koaguláló anyagból való előállítására

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95835. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás és készülék áruknak közvetlenül kaucsukdiszperziókból vagy más koaguláló anyagból való előállítására. The Anode Rubber Coinpany Limited cég Guernsey mint a The Dunlop Co. Ltd. londoni cég, továbbá Geoífrey William Trobridg-e és Edward Arthur Murphy fort duulopi lakosok j ogxitódj a. A bejelentés napja. 1927. évi október hó 12-ike. Nagybritánniai elsőbbsége 1626. évi október hó 20-ika. A találmány eljárásra vonatkozik áruk­nak vizes kaucsukdiszperziókból, különö­sen kauesuktejből vagy más hasonlói anyagok, pl. guttapercha, balata, mű-5 gyanták, avagy más, kcagulálás útján ösz­szefüggö tömeget szolgáltató szerves­anyagok vizes diszperziójából való előállí­tására. Javasolták már kaucsukáruk előállítá-0 sát porózus formáknak kaucsuktejbe való egyszerű bemártása útján. Ezzel az eljá­rással azonban rendkívül nehezen állít­ható elő más, mint igen vékonyfalu áru és még ebben az esetben is hosszadalmas az 5 eljárás, mert a mártást igen sokszor kell megismételni. Javasolták továbbá bizo­nyos vízelvonóanyiagoknak a kaucsuktej­hez való hozzáadását, a porózus formák mártása útján kapott kaucsukróteg vas­:0 tagságának növelésére. Ennek az eljárás­nak nyomán viszont az a. hátrány jár, hogy a kaucsuktej ezen adalékokkal szem­ben rendkívül érzékeny és hogy a kau­csukba ily módon esetleg nem kívánatos !5 anyagok kebeleztetnek be. Sikerült továbbá porózus lecsapató for­mákat alkalmaznunk és ezeknél a kau­csuknak a kaucsuktejből való kicsapatá­sát elősegítő eszközöket a porózusforma 10 belső, vagyis azon oldalán engedtük hatni, mely a formának a kaucsuktsjjel érintkező oldatától el van fordítva. Ez a munkamód azonban bizonyos esetekben körülményes. Azt találtuk már most, hogy legalább 35 olyan jó eredményeket kaphatunk, ha a ki­csapatást elősegítő eszközöket a vízszívó­képes anyagból álló, pl. porózus formának a kaucsukdiszperzióba való bemártása előtt, a formának mártásnál a kaucsuk- 40 tejjel érintkező oldalán alkalmazzuk. A mártóforma legtöbb alakjánál ez meg­könnyíti a kaucsukáruk előállítását, mert a formát a kaucsuktejbe való mártása előtt egyszerűen valamely alkalmas koa- 45 gulálószer, pl. kalciumklorid-, ecetsav-, hangyasav- vagy timsófürdőbe márt­hatjuk. A találmány szerint továbbá arról is gondoskodhatunk, hogy a porózusiforma, 50 felületének bizonyos helyein, folyadékát­eresztő képességétől megfosztassék, ami­kor is a forma nem porózus helyein csa­padék nem képződik. Ha máza ti an agyag­formákat használunk mártótestek gya- 55 nánt, akkor a felületét, a kívánt helyeken, részleges mázozás útján foszthatjuk meg folyadékáteresztő képességétől. Mártóforma gyanánt célszerűen poró­zusiformát alkalmazunk és emellett a le- 60 csapatást azáltal segíthetjük elő, hogy célszerűen a csapadék első rétegének kép­ződése után, a forma külső oldala és bel­seje között oly nyomáskülönbséget létesí­tünk, hogy a diszperzió felé fordított ol- 65 dalon nagyobb nyomás uralkodik, mint a pórusaiban a kcaguláló folyadékot tartal­mazó forma belsejében. A nyomáskülönb­séget vagy külső túlnyomással, vagy pe-

Next

/
Thumbnails
Contents