95820. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a fékező erőnek a járműterelástől függő befolyásolására

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95820. SZÁM. — V/b. OSZTÁLY. Berendezés a fékező erőnek a járműterheléstől függő befolyásolására. Knorr-Bremse Aktiengesellschaft cég- Berlin-Lichtenberg. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 14-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi julius hó 15-ike. A találmány szerinti berendezés arra szollgál, hogy a nyomó- vagy szívólégíék­kel lefékezett járműnek fékező erejét a jármű mindenkori terheléséhez képest 5 hozzás zabhassuk és ezen terheléssel vál­toztathassuk. Erre a célra már különböző kivitelű be­rendezéseket javasoltak. Ezen ismert be­rendezéseknél a teher befolyása alatt vál-10 tozó tartórúgóbehajlás rudazat és ebbe be­iktatott rúgók segélyével vitetik át. Ezen ismert szerkezetek hátránya abban rejlik, hogy a kocsi menete alatt föllépő és váltó fölötti elhaladásnál különösen megrnyil-15 vánuló riigójáték azt a szervet, mely a fékhengerhez menő vezetékbe van be építve és mely beállításával az elérendő fékező erőt befolyásolja, folytonos helyzet­változásnak veti alá. 20 A találmány ezt a hátrányt azáltal kü­szöböli ki, hogy a rúgó játéknak a szabá­lyozó szervre való átvitele nyomófolyadék segélyével történik, ahol is a folyadék ve­zetékébe valamely elzáró szerv, pl. csap 25 van beiktatva, mely a folyadékvezietéknek a tehertől és a rúgójátéktól befolyásolt ré­sze és a fékezőerő szabályozó szerve kö­zötti összeköttetést megszakítja, miután a szabályozó szerv a nyugalmi állapotban 30 lévő jármű terheléséhez van hozzászabva. Egyúttal oly eszközökről is gondosko­dunk, melyek a kocsiszekrénynek a tenge­lyekhez; képest való ingadozásait a nyomó­közeg vezetékének egy részében engedik 35 érvényesülni, a fékezőhatás szabályozó szervének befolyásolása nélkül. A mellékelt rajz a találmányt vázlato­san szemlélteti. A jármű (1) hossztartóján (2) plunger van megerősítve, mely a nyomófolyadék- 40 kai, célszerűen olajjal, glicerinnel, vízzel stb. telt (3) hengerbe merül. A henger, melynek felső résizét a (4) lemez tömíti egy járműtengelynek (5) rúgókötegén van megerősítve. A (3) henger fenekéből ki- 45 induló (6) vezeték az ugyancsak a jármű vázián megerősített (7) hengerhez vezet, melyben a (8) plunger mozog; ez utóbbi fölött (9) membrán van elhelyezve. A (8) plunger rúdja a (10) emelőre hat, mely a 50 (11) feszítőzár útján, a (14) vezórlőszelep és a (15) fékhenger közötti vezetékibe ikta­tott (13) redukálószelep (12) emelőjével áll összeköttetésben, (16) a nyomólégfékberen­dezés segédlég'tartálya. A (6) vezetékbe há- 55 romfuratú (17) csap van beépítve. A csap­háznak két egymással szemben fekvő tol­data létesíti a (6) vezeték részeinek össze­köttetését, míg a harmadik toldat a (18) tartályhoz vezet, melynek felső része le- 60 vegővel, alsó része pedig a (6) vezeték fo­lyadékával van megtöltve. A (18) tartályt a háromfuratú (17) csap­pal összekötő vezetékbe (19) töltőtoldat és (20) feszmérő vau iktatva. Hogy személy- 65 vonatoknál a (13) redukálószelep állását, a jármű változó elfoglaltságához hozzá­szabott fékezőerő létesítésére önműködően előidézzük, a (17) csapnak forgó emelője a kis (21) nyomólég-hengerhez csatlakozik, 70 mely vagy a vezető hajtókocsinak vezető­fékszelepével, vagy a pneumatikus ajtó­zárószerkezettel van összekötve és mely a (6) vezeték részeit a (18) tartálynak álló járműnél, illetve nyitott ajtónál való el- 75 zárása közben egymással összeköti, ezt az összeköttetést megszakítja és a (18) tar­tályt beiktatja, ha az ajtók zárva vannak, illetve ha a jármű mozgásban van.

Next

/
Thumbnails
Contents